سایت قدرت

تعبیر خواب فیل

درباره تعبیر خواب فیل از معبران بزرگ بخوانید

ابراهیم کرمانی گوید: تعبیر خواب فیل اگر بیند ه بر فیل نشسته بود و آن فیل سلاح داشت و نیک مطیع او بود، تعبیر خواب فیل دلیل نماید که پادشاه عجم شود یا پادشاه عجم را قهر کند. اگر بیند از گوشت فیل همی خورد، دلیل که به قدر آ گوشت از پادشاه عجم مال و نعمت یابد. تعبیر خواب فیل اگر بیند از استخوان فیل یا از پوست او چیزی با خود داشت همین، تعبیر خواب فیلدلیل است و مال و نعمت از پادشاه بدو رسد.

درباره تعبیر خواب فیل از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب فیل , تعبیر خواب فیل در خانه , تعبیر خواب فیل دیدن , تعبیر خواب فیل کوچک

درباره تعبیر خواب فیل از معبران بزرگ بخوانید

محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب فیلمعبران می گویند که فرق نیست هیج میان خواب شب و خواب روز، الا در فیل. تعبیر خواب فیل اگر کسی در خواب بیند که بر فیل نشسته است، دلیل که زنی بخواهد نابکار. اگر این خواب را به روز بیند، تعبیر خواب فیل دلیل که زن را طلاق دهد یا کنیزک را بفروشد

درباره تعبیر خواب فیل از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب فیل , تعبیر خواب فیل در خانه , تعبیر خواب فیل دیدن , تعبیر خواب فیل کوچک

درباره تعبیر خواب فیل از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب فیلچنانچه پیاده کنار فیل باشید زن عجمی و …ایرانی بر بیننده خواب چیره و مساط می شود.) می بینید تعبیر خواب فیلکه فیل هیچ ارتباطی با زن ایرانی ندارد همین طور در موارد دیگر که پادشاه عجمی نمی تواند باشد. اما امروز با وجود کتاب ها و رادیو و تلوزیون شناخت تعبیر خواب فیل ما از فیل بیشتر شده. فیل در رویاهای ما تعبیر خواب فیلنشان عظمت در نعمت و قدرت است و در عین حال نرمش و ملایمت.

درباره تعبیر خواب فیل از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب فیل , تعبیر خواب فیل در خانه , تعبیر خواب فیل دیدن , تعبیر خواب فیل کوچک

درباره تعبیر خواب فیل از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب فیل اگر ببینید که در کنار فیل بزرگی قرار گرفته اید موقعیتی بدست می آورید که می توانید بزرگ شوید. اگر بر فیل سوار شدید که تعبیرش را نوشتم ولی اگر نتوانستید سوار شوید موفق و کامیاب نمی شوید. فیل دشمن نمی تواند باشد چون سمبل آرامش است تعبیر خواب فیلپس اگر دیدید که فیلی سر به دنبال شما گذاشته در جریان حادثه ای بزرگ قرار می گیرید تعبیر خواب فیلکه عظمت آن شما را می ترساند.

تعبیر خواب فیل

+ نوشته شده در  دوشنبه 1 آذر 1395ساعت 8:52  توسط محسن خان  | 

تعبیر خواب جغد

درباره تعبیر خواب جغد از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب جغداگر در خواب دیدید که جغدی بر دیوار یا بام خانه نشسته یا روی تیر چراغ نشسته تعبیر خواب جغدو به پنجره اتاق شما می نگرد خواب شما وجود انسانی خبیث را آگهی می دهد که دیده به شما دارد. اگر به جغد غذا و طعمه دادید با بدخواه دوست می شوید. اگر جغدی از هوا آمد تعبیر خواب جغدو بر بام خانه شما نشست خبری می شنوید که ممکن است تعبیر خواب جغددروغ باشد و اگر راست باشد شما را غمگین می کند.

درباره تعبیر خواب جغد از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب جغد , تعبیر خواب جغد زرد رنگ , تعبیر خواب جغد بزرگ , تعبیر خواب جغد سبز

درباره تعبیر خواب جغد از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب جغدپرنده در خواب مراد است مگر پرندگان مکروه مثل کلاغ، جغد، خفاش، کرکس و یکی دو نوع مرغان مرداب زی و مردخوار که در جای خود توضیح داده می شود. پرندگان حلال گوشت بهتر از پرندگانی هستند که گوشتشان در مذهب ما حرام شده وتعبیر خواب جغد پرنده زنده بهتر از پرنده مذبوح است و به همین نحو پرنده خوش نقش بهتر است از پرندگان یک تعبیر خواب جغدرنگ یا پرندگانی که رنگ نامطلوب و غیر طبیعی دارند

درباره تعبیر خواب جغد از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب جغد , تعبیر خواب جغد زرد رنگ , تعبیر خواب جغد بزرگ , تعبیر خواب جغد سبز

درباره تعبیر خواب جغد از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب جغدشنیدن صدای بم جغد در خواب ، علامت آن است که به دنبال سلامت و شادمانی مرگ فرا خواهد رسید تعبیر خواب جغد.دیدن جغد مرده در خواب ، نشانه رهایی از بیماریی شدید یا خطر مرگ است .دیدن جغدی بر شاخه های درخت ،تعبیر خواب جغد نشانه آن است که دشمنان پنهانی در بدنام کردن شما می کوشند .

درباره تعبیر خواب جغد از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب جغد , تعبیر خواب جغد زرد رنگ , تعبیر خواب جغد بزرگ , تعبیر خواب جغد سبز

درباره تعبیر خواب جغد از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب جغد در مورد هر یک از پرندگان به جای خود توضیح داده می شود. این حکم کلی در مورد پرنده است.تعبیر خواب جغد اگر ببینید جغد یا کرکسی از دست شما پرید و رفت بلائی از شما دور می شود و اگر کبوتری رفت عشقی را از دست می دهید.تعبیر خواب جغد گنجشک دوست مزاحم و وراج است

تعبیر خواب جغد

+ نوشته شده در  دوشنبه 1 آذر 1395ساعت 8:45  توسط محسن خان  | 

تعبیر خواب خانه

درباره تعبیر خواب خانه از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب خانهخانه در خواب ما معیشت است، اگر در خواب ببینید درون خانه ای بزرگ و مجلل هستید و آن خانه متعلق به شما است زندگی مرفه و خوبی خواهید داشت. اگر ببینید خانه ای محقر و ویرانه دارید و تعبیر خواب خانه آن خانه متعلق به شما است خواب شما خبر می دهد که زندگی بر شما تعبیر خواب خانهتنگ خواهد شد و معاش شما قلت خواهد یافت

درباره تعبیر خواب خانه از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب خانه , تعبیر خواب خانه نو , تعبیر خواب خانه قدیمی , تعبیر خواب خانه خرابه

درباره تعبیر خواب خانه از معبران بزرگ بخوانید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
تعبیر خواب خانهخانه در خواب ما معیشت است، اگر در خواب ببینید درون خانه ای بزرگ و مجلل هستید و آن خانه متعلق به شما است زندگی مرفه و خوبی خواهید داشت. اگر ببینید خانه ای محقر و ویرانه دارید و آن تعبیر خواب خانهخانه متعلق به شما است خواب شما خبر می دهد که زندگی تعبیر خواب خانه بر شما تنگ خواهد شد و معاش شما قلت خواهد یافت. چنان چه ببینید یکی از اتاقهای خانه آشفته و خراب است بخشی از تعبیر خواب خانهزندگی بیننده خواب دچار خرابی و ویرانی می شود و غمی و زیانی به او می رسد.

درباره تعبیر خواب خانه از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب خانه , تعبیر خواب خانه نو , تعبیر خواب خانه قدیمی , تعبیر خواب خانه خرابه

درباره تعبیر خواب خانه از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب خانهچنان چه ببینید یکی از اتاقهای خانه آشفته و خراب است بخشی از زندگی بیننده خواب دچار خرابی و ویرانی می شود و تعبیر خواب خانهغمی و زیانی به او می رسد. اگر ببینید که در خانه شما آهنی است زندگی قابل دوامی دارید تعبیر خواب خانهو اگر دیدید در خانه شما از نقره است خوب نیست

درباره تعبیر خواب خانه از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب خانه , تعبیر خواب خانه نو , تعبیر خواب خانه قدیمی , تعبیر خواب خانه خرابه

درباره تعبیر خواب خانه از معبران بزرگ بخوانید

محمدبن سیرین گوید:
تعبیر خواب خانه خانه مفرد درخواب زن است. اگر بیند خانه را یا ستونهای خانه را از جای برداشت، دلیل که زنی خواهد، با مروت و کرم و مونتش برگیرد و باشد که زنش آبستن شود. اگر بیند در خانه نو درون شد، دلیل که زنی خواهد و توانگر شود. اگر بیند که خانه مفرد به کنج اندوه بود تعبیر خواب خانهو ندانست که خانه از کیست، دلیل که از دنیا رحلت کند. اگر بیند درخانه گریخته بود و در خانه او قفل نکرده بود تعبیر خواب خانه و آن خانه به خانه دیگر پیوسته بود، دلیل که از غم و اندوه رسته گردد.

تعبیر خواب خانه

+ نوشته شده در  دوشنبه 1 آذر 1395ساعت 8:36  توسط محسن خان  | 

تعبیر خواب آهو

درباره تعبیر خواب آهو از معبران بزرگ بخوانید

ابراهیم کرمانی گوید:تعبیر خواب آهو اگر بیند که آهو رافرا گرفت، دلیل که کنیزک خوب روی او را حاصل شودتعبیر خواب آهو. اگر بیند که گلوی آهو را ببرید، دلیل که دوشیزگی دختری را به برگیرد. اگر بیند ه آهو را از قفا گلو ببرید، دلیل که با کنیزکی به خلاف شریعت مجامعت کندتعبیر خواب آهو. اگر بیند که پوست آهو را بکند، دلیل که با زنی غریب زنا کند.

درباره تعبیر خواب آهو از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب آهو , تعبیر خواب آهو و گوزن , آهو در خواب دیدن , تعبیر خواب آهوی مرده

درباره تعبیر خواب آهو از معبران بزرگ بخوانید

محمد بن سیرین گوید:تعبیر خواب آهو اگر بیند که بی آن که گرد آهو رود، آهو بیفکند، دلیل کنیزکی یا زنی را دوشیزگی ببرد. تعبیر خواب آهواگر بیند که آهو وقت شکار بیفکند، دلیل که غنیمت یابد. اگر بیند ه آهو در خانه او بِمُرد، دلیل که از جهت زن، غم و اندوه به ا و رسد. اگر بیند که تعبیر خواب آهوآهو را به سنگ یا تیز زد، دلیل که سخن ناسزا گوید زنی را.

درباره تعبیر خواب آهو از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب آهو , تعبیر خواب آهو و گوزن , آهو در خواب دیدن , تعبیر خواب آهوی مرده

درباره تعبیر خواب آهو از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب آهودیدن آهو در خواب تعبیر خوبی دارد ، برای افراد جوان نشانه دوستیهای پاک و عمیق استتعبیر خواب آهو. برای افراد متأهل نشانه زندگی آرام و دور از دغدغه است.اگر خواب ببینید آهو شکار کرده اید ، علامت آن است که در دست دشمن گرفتار خواهید شد تعبیر خواب آهوو در اهداف خود شکست خواهید خورد.

درباره تعبیر خواب آهو از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب آهو , تعبیر خواب آهو و گوزن , آهو در خواب دیدن , تعبیر خواب آهوی مرده

درباره تعبیر خواب آهو از معبران بزرگ بخوانید

جابر مغربی گوید: اگر بیند بچه آهو را گرفت یا کسی بدو داد، تعبیر خواب آهودلیل کند کمه وی زا از کمنیزکی فرزند آید.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:تعبیر خواب آهو دیدن آهو در خواب بر چهار وجه بود. تعبیر خواب آهواول: زن، دوم: کنیزک، سوم: فرزند، چهارم: منفعت از زنان.

تعبیر خواب آهو

+ نوشته شده در  دوشنبه 1 آذر 1395ساعت 8:28  توسط محسن خان  | 

تعبیر خواب طاووس

درباره تعبیر خواب طاووس از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب طاووسطاووس فریب زیبایی هاست و چون گوشت این مرغ دلفریب و چشم گیر خوردنی نیست در رویاهای تعبیر خواب طاووسما فریب باطل تلقی می شود. انسان به طور کلی، زن و مرد، در معرض فریب و دستخوش مطامعی است که زیبایی های تعبیر خواب طاووسجهان به او القا می کنند و نوع مرد بیش از هر چیز می تواند در معرض فریب زن باشد

درباره تعبیر خواب طاووس از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب طاووس سفید , تعبیر خواب طاووس رنگی , تعبیر خواب طاووس سیاه , تعبیر خواب طاووس ماده

درباره تعبیر خواب طاووس از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق دیدن طاووس بر دو وجه بود. اول: تعبیر خواب طاووس پادشاه عجم. دوم: بزرگی مالدار. هستند کسانی که فریب زن را می خوردند. برخی پول گولشان می زند و دسته ای در مقابل جاه و مقام ضعف دارند. به هر حال دیدن طاووس در خواب احتمال تعبیر خواب طاووس فریب خوردن بیننده تعبیر خواب طاووسخواب را هشدار می دهد چه فریب زن و چه فریب دنیا.

درباره تعبیر خواب طاووس از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب طاووس سفید , تعبیر خواب طاووس رنگی , تعبیر خواب طاووس سیاه , تعبیر خواب طاووس ماده

درباره تعبیر خواب طاووس از معبران بزرگ بخوانید

محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب طاووسدیدن طاووس به خواب ، دلیل بر پادشاه عجم است. اگر بیند که طاووسی نر داشت، تعبیر خواب طاووسدلیل که از پادشاه عجم مال حاصل کند. اگر طاووسی ماده بیند، دلیل که زن بگیرد تعبیر خواب طاووس و از او فرزند آورد و مال حاصل کند

درباره تعبیر خواب طاووس از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب طاووس سفید , تعبیر خواب طاووس رنگی , تعبیر خواب طاووس سیاه , تعبیر خواب طاووس ماده

درباره تعبیر خواب طاووس از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب طاووس برخی پول گولشان می زند و دسته ای در مقابل جاه و مقام ضعف دارند. به هر حال دیدن تعبیر خواب طاووس طاووس در خواب احتمال فریب خوردن بیننده خواب را هشدار می دهد تعبیر خواب طاووسچه فریب زن و چه فریب دنیا.

تعبیر خواب طاووس

+ نوشته شده در  دوشنبه 1 آذر 1395ساعت 8:21  توسط محسن خان  | 

تعبیر خواب روباه

درباره تعبیر خواب روباه از معبران بزرگ بخوانید

محمدبن سیرین گوید:تعبیر خواب روباهروباه درخواب مردی مکار، غدّار نابکار و فریبنده بود یا زن و کنیزکِ دروغگو بود از خویشان او.تعبیر خواب روباه اگر بیند که با روباه در جنگ و نبرد بود، دلیل کند که خویشان او تعبیر خواب روباهبا او خصومت کنند.

درباره تعبیر خواب روباه از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب روباه , تعبیر خواب روباه قرمز , تعبیر خواب روباه سیاه , تعبیر خواب روباه مرده

درباره تعبیر خواب روباه از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب روباهاگر بیند که روباهی یافت یا بگرفت یا کسی بدو داد، دلیل که زنی فریبنده و دروغگو به زنی بخواهد،تعبیر خواب روباه یا با زنی این چنین او صحبت افتد. اگر بیند روباهی درخانه او درآمد و قرارگرفت، دلیل کند که زن خواهد و آن زن او را دوستدار استتعبیر خواب روباه. اگر بیند که روباه از وی بگریخت، دلیل که وام دار از وی بگریزد.

درباره تعبیر خواب روباه از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب روباه , تعبیر خواب روباه قرمز , تعبیر خواب روباه سیاه , تعبیر خواب روباه مرده

درباره تعبیر خواب روباه از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب روباهروباه تجسمی است از مکر و فریب و نیرنگ چه مرد باشد و چه زن. اگر ببینید روباهی دارید وتعبیر خواب روباه او را به ریسمان بسته اید و به دنبال خود می کشید چنین زنی در زندگی شما هست که کششی نسبت به شما نداردو تعبیر خواب روباهاما ناگزیر به دنبالتان می آید. او زنی است فریبکار و نمام و فتنه انگیز.

درباره تعبیر خواب روباه از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب روباه , تعبیر خواب روباه قرمز , تعبیر خواب روباه سیاه , تعبیر خواب روباه مرده

درباره تعبیر خواب روباه از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب روباه اگر ببینید که روباهی در خانه یا باغ و ملک شما بچه گذاشته زنی فریبکار در خانه شما ریشه می کندتعبیر خواب روباه و می ماند و این ممکن است همسر بیننده خواب باشد. به هر حال دیدن روباه درتعبیر خواب روباه خواب تجسمی است از نیرنگ و فریب.

تعبیر خواب روباه

+ نوشته شده در  دوشنبه 1 آذر 1395ساعت 8:14  توسط محسن خان  | 

تعبیر خواب گوشت

درباره تعبیر خواب گوشت از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب گوشتدیدن و خوردن گوشت حیوانات حلال خوب است و دیدن و خوردن گوشت حیوانات مکروه و حرام بد. البته میزان خوبی و تعبیر خواب گوشتبدی و اندازه قبح و شئامت و میمنت و تبرک گوشت بستگی به نوع حیوان دارد. خرید و فروش گوشت تعبیر خواب گوشتدر خواب خوب نیست بخصوص اگر در خواب ببینید که از قصاب گوشت خریده اید و تعبیر خواب گوشتبه خانه خویش می برید.

درباره تعبیر خواب گوشت از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب گوشت , تعبیر خواب گوشت مرغ , تعبیر خواب گوشت خام , تعبیر خواب گوشت نذری

درباره تعبیر خواب گوشت از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب گوشتچنان چه در خواب ببینید گوشت شتر دارید یا گوشت شتر را می خواهید بخورید میراثی به شما می رسد کهتعبیر خواب گوشت انتظارش را ندارید.گوشت گاو نعمت و فراخی معیشت است. تعبیر خواب گوشتگوشت خرگوش را نیز میراث از یک زن تعبیر کرده اند

درباره تعبیر خواب گوشت از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب گوشت , تعبیر خواب گوشت مرغ , تعبیر خواب گوشت خام , تعبیر خواب گوشت نذری

درباره تعبیر خواب گوشت از معبران بزرگ بخوانید

محمد بن سیرین گوید :تعبیر خواب گوشت دیدن گوشت پخته درخواب بهتر ازخام است یا کباب. اگر بیند گوشت گوسفند پخته می خورد،تعبیر خواب گوشت دلیل که به قدر آن مال یابد به زحمت. اگر بیند کبابی از گوشت گاو می خورد یااز اسب،تعبیر خواب گوشت دلیل منفعت است از پادشاه

درباره تعبیر خواب گوشت از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب گوشت , تعبیر خواب گوشت مرغ , تعبیر خواب گوشت خام , تعبیر خواب گوشت نذری

درباره تعبیر خواب گوشت از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب گوشت اگر در خواب ببینید که گوشت بز لاغری را می خورید یا دارید و نمی خورید مال فقیر و یتیمی را به دنائت و پستی به چنگ می آورید تعبیر خواب گوشتو بهره می برید. اگر در خواب ببینید گوشتی که دارید می خورید خروس استتعبیر خواب گوشت از مردی شجاع و نام آور متمتع می شوید و از او نعمت می یابید.

تعبیر خواب گوشت

+ نوشته شده در  دوشنبه 1 آذر 1395ساعت 8:03  توسط محسن خان  | 

تعبیر خواب لاک پشت

درباره تعبیر خواب لاک پشت از معبران بزرگ بخوانید

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب لاک پشتاگر در خواب ببینی لاک‌پشت داری یا اینکه به خانۀ تو آمده است، تعبیرش این است که تعبیر خواب لاک پشتبین تو و شخص زاهد و پرهیزکاری تعبیر خواب لاک پشتارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود

درباره تعبیر خواب لاک پشت از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب لاک پشت , تعبیر خواب لاک پشت کوچک , تعبیر خواب لاک پشت بزرگ , تعبیر خواب لاک پشت مرده

درباره تعبیر خواب لاک پشت از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب لاک پشتلاک پشت زن یا مردی است پیر و کهن سال. پر حوصله و بسیار موقر و سنگین، صبور و آرام که پند می دهد وتعبیر خواب لاک پشت خیر و صلاح انسان ها را می خواهد. اگر در خواب ببینید که لاک پشتی دارید که مربوط به شماست، مثلا در باغ یا ملک شما زندگی می کندتعبیر خواب لاک پشت نشان آن است که به صبر و حوصله نیاز دارید

درباره تعبیر خواب لاک پشت از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب لاک پشت , تعبیر خواب لاک پشت کوچک , تعبیر خواب لاک پشت بزرگ , تعبیر خواب لاک پشت مرده

درباره تعبیر خواب لاک پشت از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب لاک پشتاگر در خواب بیند لاک پشت داشت یا در خانه آمد، دلیل است او را با زاهدی صحبت افتد.تعبیر خواب لاک پشت اگر بیند گوشت لاک پشت خورد، دلیل است به قدر آن علم آموزد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت لاک‌پشت را می‌خوری،تعبیر خواب لاک پشت یـعـنـی از شخص عالمی علم و دانش کسب می‌کنی.

درباره تعبیر خواب لاک پشت از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب لاک پشت , تعبیر خواب لاک پشت کوچک , تعبیر خواب لاک پشت بزرگ , تعبیر خواب لاک پشت مرده

درباره تعبیر خواب لاک پشت از معبران بزرگ بخوانید

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب لاک پشت تعبیر خواب لاک‌پشت، مردی عالم و دانشمند است که مردم از ارتباط و مصاحبتتعبیر خواب لاک پشت با او سود و منفعت به دست می‌آورند.

تعبیر خواب لاک پشت

+ نوشته شده در  دوشنبه 1 آذر 1395ساعت 7:57  توسط محسن خان  | 

تعبیر خواب ببر

درباره تعبیر خواب ببر از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب ببر ببر در خواب یک حیوان استثنایی است که تعابیر مربوط به حیوانات و درندگان دیگر درباره او صدق نمی کند تعبیر خواب ببر زیرا این حیوان درنده و عظیم الجثه و در عین حال قشنگ و دوست داشتنی تعبیر خواب ببر در خواب دشمن است

درباره تعبیر خواب ببر از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب ببر , تعبیر خواب ببر اهلی , تعبیر خواب ببر و پلنگ , تعبیر خواب ببر سیاه

درباره تعبیر خواب ببر از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب ببر اگر در خواب ببینید که با ببر رو به رو قرار گرفته اید خواب شما خبر می دهد که در آینده با چنین دشمن تعبیر خواب ببر قوی پنجه برخورد می کنید که گیج و متحیر می مانید و نمی دانید در مقابل او چه موضعی بگیرید. اگر در خواب دیدید که با ببر می جنگید تعبیر خواب ببر با دشمنی دارای خصوصیات نقل شده در بالا دست و پنجه نرم می کنید و الزاما درگیر می شوید.

درباره تعبیر خواب ببر از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب ببر , تعبیر خواب ببر اهلی , تعبیر خواب ببر و پلنگ , تعبیر خواب ببر سیاه

درباره تعبیر خواب ببر از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب ببر معبران عموما درباره ببر تعریفی این چنین دارند: اگر در خواب ببینید که با ببر رو به رو قرار گرفته اید خواب شما خبر می دهد تعبیر خواب ببر که در آینده با چنین دشمن قوی پنجه برخورد می کنید که گیج و متحیر می مانید تعبیر خواب ببر و نمی دانید در مقابل او چه موضعی بگیرید

درباره تعبیر خواب ببر از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب ببر , تعبیر خواب ببر اهلی , تعبیر خواب ببر و پلنگ , تعبیر خواب ببر سیاه

درباره تعبیر خواب ببر از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب ببر پوست ببر در خواب مالی است که بدون زحمت و تلاش بدست می آید و چنانچه در خواب ببینید تعبیر خواب ببر پوست ببر گسترده و روی آن نشسته اید پول به شما می رسد که خیالتان را راحت می کند تعبیر خواب ببر و برای سال های آینده تامین خواهید یافت.

تعبیر خواب ببر

+ نوشته شده در  دوشنبه 1 آذر 1395ساعت 7:49  توسط محسن خان  | 

تعبیر خواب خرگوش

درباره تعبیر خواب خرگوش از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب خرگوشدیدن خرگوشهای سفید در خواب ، علامت وفاداری در امور عاشقانه است .دیدن خرگوش در خواب ،تعبیر خواب خرگوش نشانه تغییرات مساعد در زندگی است و به دست آوردن سود بیشتر تعبیر خواب خرگوشاز قبل .

درباره تعبیر خواب خرگوش از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب خرگوش , تعبیر خواب خرگوش سفید بزرگ , تعبیر خواب خرگوش قهوه ای , تعبیر خواب خرگوش خاکستری

درباره تعبیر خواب خرگوش از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب خرگوشدیدن خرگوش در خواب خوش یمن نیست و معبران نوشته اند بد است.نامبارک است. تعبیر خواب خرگوشخرگوش در خواب های ما نشانه اعمال گمراهانه یی است که انجام می دهیم تعبیر خواب خرگوشو آن کارها به ما لذت می بخشند

درباره تعبیر خواب خرگوش از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب خرگوش , تعبیر خواب خرگوش سفید بزرگ , تعبیر خواب خرگوش قهوه ای , تعبیر خواب خرگوش خاکستری

درباره تعبیر خواب خرگوش از معبران بزرگ بخوانید

محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب خرگوشخرگوش به خواب دیدن بد است. اگر بیند خرگوش بگرفت یا کسی بدو عطا داد، تعبیر خواب خرگوشدلیل که زنی بد خواهد یا کنیزکی بد بخرد. اگر بیند پوست خرگوش پوشیده بود یا از گوشت او می خورد، تعبیر خواب خرگوشدلیل که چیزی اندک از زن به وی رسد.

درباره تعبیر خواب خرگوش از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب خرگوش , تعبیر خواب خرگوش سفید بزرگ , تعبیر خواب خرگوش قهوه ای , تعبیر خواب خرگوش خاکستری

درباره تعبیر خواب خرگوش از معبران بزرگ بخوانید

بعضی از معبران گویند: تعبیر خواب خرگوش رنج و اندوه او از فرزندان است. جابر مغربی گوید: خرگوش به خواب زنی پارسا و خاموش بود. تعبیر خواب خرگوشاگر کسی بیند درخانه او خرگوش است، دلیل که زنی بدینتعبیر خواب خرگوش صفت بخواهد و پوست و استخوان او به خواب مال

تعبیر خواب خرگوش

+ نوشته شده در  دوشنبه 1 آذر 1395ساعت 7:43  توسط محسن خان  | 

 
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]