سایت قدرت

تعبیر خواب میمون

درباره تعبیر خواب میمون از معبران بزرگ بخوانید

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب میمونتعبیر خواب میمون، دشمنی فریبنده و ملعون می‌باشد.تعبیر خواب میمون جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب میمون ماده، زن مفسد و جادوگر می‌باشد.

درباره تعبیر خواب میمون از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب میمون , تعبیر خواب میمون قهوه ای , تعبیر خواب میمون سیاه , تعبیر خواب میمون سیاه رنگ

درباره تعبیر خواب میمون از معبران بزرگ بخوانید

محمد بن سیرین گوید :

تعبیر خواب میمونبوزینه در خواب، دلیل بر دشمنی فریبنده و ملعون است. اگر دید بر بوزینه نشسته بودتعبیر خواب میمون و آن بوزینه مطیع او بود، دلیل که بر دشمن غالب شود و او را قهر کند. اگر دید با بوزینه نبرد می کرد و بر وی چیره شد، دلیل که بیمار شود و از آن شفا نیابد،تعبیر خواب میمون یا عیبی بر تن او پدید آید که از آن خلاصی نیابد.

درباره تعبیر خواب میمون از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب میمون , تعبیر خواب میمون قهوه ای , تعبیر خواب میمون سیاه , تعبیر خواب میمون سیاه رنگ

درباره تعبیر خواب میمون از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب میموناگر دختری خواب میمون ببیند ، نشانه آن است که چون نامزدش به بی وفایی او تعبیر خواب میمونبدگمان است بهتر است هرچه زودتر با او ازدواج کند .اگر دید بوزینه را بکشت، دلیل که بیمار شود و زود شفا یابد. اگر دید که بوزینه بر اسب تعبیر خواب میموننشسته بود، دلیل که جهودی با زن او فساد کند. و بوزینه ماده زنی مفسده و جادوگر است. تعبیر خواب میموناگر دید که بوزینه به خانه درآمد، دلیل که او را جادو کنند

درباره تعبیر خواب میمون از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب میمون , تعبیر خواب میمون قهوه ای , تعبیر خواب میمون سیاه , تعبیر خواب میمون سیاه رنگ

درباره تعبیر خواب میمون از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب میمون بوزینه در خواب های ما نماینده انواع میمون ها است غیر از گوریل و ارانگوتان. بوزینه در خواب دشمنی است تعبیر خواب میمونچابک و هزار رنگ و پر مکر و فریب که دشمنی او از روی حسابگری نیست بل که برتعبیر خواب میمون مبنای سرشت و طینت بد خود با همه دشمنی می کند

تعبیر خواب میمون

+ نوشته شده در  شنبه 29 آبان 1395ساعت 8:45  توسط محسن خان  | 

تعبیر خواب گریه کردن

درباره تعبیر خواب گریه کردن از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب گریه کردنگریستن در خواب شادی و خرمی و فرح و انبساط است . چنانچه در خواب ببینیم گریه می کنیم تعبیر خواب گریه کردندر روزهای آینده خوشحال می شویم و حادثه ای خوب برای ما اتفاق می افتد

درباره تعبیر خواب گریه کردن از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب گریه کردن , تعبیر خواب گریه زن , تعبیر خواب گریه بچه , تعبیر خواب گریه مرده

درباره تعبیر خواب گریه کردن از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب گریه کردنگریه در خواب دو نوع است و خارج از این دو نوع به ندرت اتفاق می افتد خواب گریه ببینیم. یک وقت هست که در خواب گریه می کنیم و این گریه فیزیکی است. چنان هق هق می گرئیم یا خودمان به سبب شدت گریستن بیدار می شویم یا اطرافیان ما را بیدار می کنند تعبیر خواب گریه کردنو می گویند در خواب گریه می کردی. دانشمندان و روانکاوان دریافته اند که این گریه یک تحریک شدید تعبیر خواب گریه کردنعصبی است و از نظر علم تعبیر خواب به هیچ وجه تعبیر ندارد

درباره تعبیر خواب گریه کردن از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب گریه کردن , تعبیر خواب گریه زن , تعبیر خواب گریه بچه , تعبیر خواب گریه مرده

درباره تعبیر خواب گریه کردن از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب گریه کردندیدن گریستن درخواب، دلیل شادی است از حق تعالی. اگر دید تعبیر خواب گریه کردنبر گناه می گریست یا درمجلس علم و قران خواندن و آن چه بدین ماند، دلیل که حق تعالی از فضل خود بر وی رحمت کند و گناهان او را بیامرزد. تعبیر خواب گریه کردن اگر دید که می گریست و اشک از چشم او نمی آمد، دلیل زیان است. اگر دید بگریست و خون به جای اشک می آید، تعبیر خواب گریه کردن دلیل از کاری که گذشته حیرت و حسرت وندامت خورد

درباره تعبیر خواب گریه کردن از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب گریه کردن , تعبیر خواب گریه زن , تعبیر خواب گریه بچه , تعبیر خواب گریه مرده

درباره تعبیر خواب گریه کردن از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب گریه کردن تحریکات عصبی گاه موجب خنده می شود و گاه سبب گریه و این هر دو حالت چنان واکنشی ایجاد می کند تعبیر خواب گریه کردنکه اگر کسی در کنار ما بیدار باشد می فهمد یا می بیند که تعبیر خواب گریه کردندر خواب ما می خندیم یا گریه می کنیم.

تعبیر خواب گریه کردن

+ نوشته شده در  شنبه 29 آبان 1395ساعت 8:38  توسط محسن خان  | 

تعبیر خواب لباس عروس

درباره تعبیر خواب لباس عروس از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب لباس عروساگر زن متاهلی لباس عروس سفید بر تن کند و غمگین باشد نشان از کسب و کار و روزی فراوان برای مرد خانه میباشد تعبیر خواب لباس عروساگر زن متاهلی لباس عروس بر تن کند و قصد تجدید فراش داشته باشد تعبیر خواب لباس عروسو منتظر مرد دیگر برای ازدواج باشد نشان از جدایی و رنج برای زن میباشد

درباره تعبیر خواب لباس عروس از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب لباس عروس پوشیدن , تعبیر خواب لباس سفید , تعبیر خواب لباس قرمز , تعبیر خواب لباس سیاه

درباره تعبیر خواب لباس عروس از معبران بزرگ بخوانید

جابرمغربی گوید: تعبیر خواب لباس عروساگر زنی بیند که عروس شده او را پیش شوهر می بردند، دلیل است تعبیر خواب لباس عروسکه آخر او باشد. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن عروسی در خواب ها به هیچ وجه خوب نیست. تمام معبران عروسی تعبیر خواب لباس عروسرا عزا دانسته اند و عروس را بلا و فتنه و آفت و مصیبت.

درباره تعبیر خواب لباس عروس از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب لباس عروس پوشیدن , تعبیر خواب لباس سفید , تعبیر خواب لباس قرمز , تعبیر خواب لباس سیاه

درباره تعبیر خواب لباس عروس از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب لباس عروسزنی متاهل هراسان و گریان نزد شیخی حضور یافت که این شیخ به علم تعبیر خواب تسلط داشت تعبیر خواب لباس عروس و پرسید ای شیخ من شوهر دارم صاحب فرزندم ولی در خواب دیدم که لباس عروسی سفید بر تن دارم تعبیر تعبیر خواب لباس عروساین خواب چیه ایا این خواب برای من عواقب شومی دارد؟شیخ پاسخ دادند شادمان باش تعبیر خواب لباس عروسکه بزودی شادمانی و نشاط سراسر منزلت را فرا خواهد گرفت

درباره تعبیر خواب لباس عروس از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب لباس عروس پوشیدن , تعبیر خواب لباس سفید , تعبیر خواب لباس قرمز , تعبیر خواب لباس سیاه

درباره تعبیر خواب لباس عروس از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب لباس عروس اگر کسی در خواب ببیند که داماد شده و نداند عروس کیست و چه نامیده می شود تعبیر خواب لباس عروسبه هیچ وجه خوب نیست چون معبران نوشته اند پایان عمر چنین کسی نزدیک است. زن نیز اگر چنین خوابی ببیند تعبیر خواب لباس عروسو نداند داماد کیست و چه کسی شوهر کرده حکم همین است.

تعبیر خواب لباس عروس

+ نوشته شده در  شنبه 29 آبان 1395ساعت 8:30  توسط محسن خان  | 

تعبیر خواب مو

درباره تعبیر خواب مو از معبران بزرگ بخوانید

موی انبوه و نبافته بلند را گیسو می گویند.تعبیر خواب مو اگر بافته باشد طره است که طره تعبیر دیگری دارد. داشتن گیسو با شرحی که داده شدتعبیر خواب مو بستگی به رسم زمان دارد. وقتی بود که مردان گیسوی خود را بلند نگه می داشتند.تعبیر خواب مو در دوره ای نیز تنها علویان و صفویان و قلندران گیسو داشتند.

درباره تعبیر خواب مو از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب مو , تعبیر خواب مو سفید شدن , تعبیر خواب مو سر , تعبیر خواب مو سر

درباره تعبیر خواب مو از معبران بزرگ بخوانید

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب موتعبیر خواب موی سر برای مردها غم و اندوه بوده ولی برای زن‌ها زینت و آرایش می‌باشد. تعبیر خواب موبعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیر خواب موی بدن مال و اموال است.

درباره تعبیر خواب مو از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب مو , تعبیر خواب مو سفید شدن , تعبیر خواب مو سر , تعبیر خواب مو سر

درباره تعبیر خواب مو از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب مواگر زنی خواب ببیند به گیسوان زیبای خود شانه می زند ، علامت آن است که در امور مربوط بهتعبیر خواب مو خود چندان دقتی به خرج نمی دهد و با این کار موقعیت پیشرفت ، تعبیر خواب مودر زندگی را از دست می دهد .

درباره تعبیر خواب مو از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب مو , تعبیر خواب مو سفید شدن , تعبیر خواب مو سر , تعبیر خواب مو سر

درباره تعبیر خواب مو از معبران بزرگ بخوانید

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

تعبیر خواب مو دیدن مو، مانند موی سر در خواب به مال و سامان و عمر طولانی تعبیر میشود. کندن یا تراشیدن تعبیر خواب موموی زیر بغل یا موی زهار در خواب به پرداخت وام و قرض و رفع غم و غصه و پیروی از سنت پیامبرص تعبیر میشود. تعبیر خواب مودیدن زلف در خواب نشانه درستکاری و محافظت از مال و دارایی میباشد.

تعبیر خواب مو

+ نوشته شده در  شنبه 29 آبان 1395ساعت 8:09  توسط محسن خان  | 

تعبیر خواب مرغ

درباره تعبیر خواب مرغ از معبران بزرگ بخوانید

محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب مرغهرچند درخواب مرغ را بزرگ بیند همت بیننده خواب در آن چه طلبد عظیم تر است. تعبیر خواب مرغاگر بیند مرغان بسیار در جائی بانگ کردند، دلیل که مصیبتی پیدا شود. تعبیر خواب مرغاگر بیند خایه مرغ داشت، دلیل فرزند بود

درباره تعبیر خواب مرغ از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب مرغ , تعبیر خواب مرغ مرده , تعبیر خواب مرغ و جوجه ,تعبیر خواب مرغ خانگی

درباره تعبیر خواب مرغ از معبران بزرگ بخوانید

ابراهیم کرمانی می‌گوید:تعبیر خواب مرغ اگر ببینی گوشت مرغ خانگی را می‌خوری، یـعـنـی از مال و اموال کنیزک تعبیر خواب مرغو خدمتکار مصرف می‌کنی. اگر ببینی مرغ خانگی در خانۀ تو تخم تعبیر خواب مرغگذاشته است، یـعـنـی از زنی به تو سود و منفعت می‌رسد.

درباره تعبیر خواب مرغ از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب مرغ , تعبیر خواب مرغ مرده , تعبیر خواب مرغ و جوجه ,تعبیر خواب مرغ خانگی

درباره تعبیر خواب مرغ از معبران بزرگ بخوانید

امام صادق (ع) می فرماید: تعبیر خواب مرغدیدن ماکیان به خواب سه وجه است:

  • زن صاحب جمال،
  • تعبیر خواب مرغکنیزک،
  • تعبیر خواب مرغخادم خانه.
  • تعبیر خواب مرغ , تعبیر خواب مرغ مرده , تعبیر خواب مرغ و جوجه ,تعبیر خواب مرغ خانگی
  • درباره تعبیر خواب مرغ از معبران بزرگ بخوانید

. جابرمغربی گوید: تعبیر خواب مرغ دیدن خروس درخواب بهتر از مرغان دیگر است. اگر بیند مرغان آبی داشت، دلیل مال است و به کام دل برسد.تعبیر خواب مرغ اگر بیند مرغ ابی را بگرفت، دلیل بزرگی بود و پر و استخوان او را در خواب دیدن همین است.تعبیر خواب مرغ جابرمغربی گوید: اگر بیند مرغ آبی داشت، دلیل که او فرزندی آید.

تعبیر خواب مرغ

+ نوشته شده در  شنبه 29 آبان 1395ساعت 8:04  توسط محسن خان  | 

تعبیر خواب نماز

درباره تعبیر خواب نماز از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب نماز اگر بیند که نماز از جانب مغرب کرد، دلیل که میلش به جهودان بود. اگر بیند که نماز از سویشمال کرد،تعبیر خواب نماز چنانه پشتِ او به جانب قبله بود، دلیل که اسلام را پسِ پُشت اندازد. اگر بیند که نماز سویقبله کرد، تعبیر خواب نماز دلیل که در راه دین مستقیم گردد.

درباره تعبیر خواب نماز از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب نماز خواندن , تعبیر خواب نماز جماعت خواندن , تعبیر خواب نماز , تعبیر خواب نماز خواندن مرده

درباره تعبیر خواب نماز از معبران بزرگ بخوانید

ابراهیم کرمانی گوید:تعبیر خواب نماز اگر بیند قومیرا امامت کرد، دلیل که سروریکند. اگر بیند که نماز قطع کرد یا نماز نگذارد یابی وضو نماز کردتعبیر خواب نماز دلیل که طالب چیزیبود و نیابد. اگر در مدرسه یا مسجدیبه امامت نماز کرد، دلیل که حاکم آن دیار مطیع او گردد.تعبیر خواب نماز اگر بیند که در نماز رکوع و سجود تمام کرد، دلیل که کار دنیائیاو برآید.

درباره تعبیر خواب نماز از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب نماز خواندن , تعبیر خواب نماز جماعت خواندن , تعبیر خواب نماز , تعبیر خواب نماز خواندن مرده

درباره تعبیر خواب نماز از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب نماز اگر نماز خفتن بود، دلیل که حاجتش روا گردد. اگر بیند که نماز صبح میکرد،تعبیر خواب نماز دلیل که به سفر رود. اگر بیند که نماز در باغ کرد، دلیل که توبه کند. اگر بیند که نماز جمعه کرد، دلیل که به سفر رود و مال حاصل کند.تعبیر خواب نماز اگر بیند که در بیت المقدس نماز کرد. دلیل که میراث یابد و روزی بر وی فراخ گردد

درباره تعبیر خواب نماز از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب نماز خواندن , تعبیر خواب نماز جماعت خواندن , تعبیر خواب نماز , تعبیر خواب نماز خواندن مرده

درباره تعبیر خواب نماز از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب نماز مدرسه یا مسجدی به امامت نماز کرد، دلیل که حاکم آن دیار مطیع او گردد.تعبیر خواب نماز اگر بیند که در نماز رکوع و سجود تمام کرد، دلیل که کار دنیائی او برآید. جابرمغربی گوید: اگر دید به خواب که نماز فریضه پیشین می گذارد دلیل که به حق تعالی نزدیک گردد.تعبیر خواب نماز اگر بیند نماز پیشین می گذاشت، دلیل شادی بود

تعبیر خواب نماز

+ نوشته شده در  شنبه 29 آبان 1395ساعت 7:55  توسط محسن خان  | 

تعبیر خواب هدیه

درباره تعبیر خواب هدیه از معبران بزرگ بخوانید

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

اگر هدیه گوشت تعبیر خواب هدیهلطیف بود خیر ونیکی است.

درباره تعبیر خواب هدیه از معبران بزرگ بخوانید

محمد بن سیرین گوید :

تعبیر خواب هدیهاگر کسى دید که چیزى به کسى هدیه داد تعبیر خواب هدیهیا فرستاد بر قدر آن خیر و منفعت و نعمت یابد.

درباره تعبیر خواب هدیه از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب هدیه گرفتن , تعبیر خواب هدیه , تعبیر خواب هدیه گرفتن لباس , تعبیر خواب هدیه گرفتن از مرده

درباره تعبیر خواب هدیه از معبران بزرگ بخوانید

لوک اویتنهاو می گوید :

هدیه : تعبیر خواب هدیهاز شما چیزی دزدیده خواهد شد

هدیه گرفتن : تعبیر خواب هدیهبهبودی در روابطتتان

درباره تعبیر خواب هدیه از معبران بزرگ بخوانید

تام چت ویندو می گوید :

تعبیر خواب هدیههدیه دریافت داشتن در خواب نشان فرزند است

درباره تعبیر خواب هدیه از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب هدیه گرفتن , تعبیر خواب هدیه , تعبیر خواب هدیه گرفتن لباس , تعبیر خواب هدیه گرفتن از مرده

درباره تعبیر خواب هدیه از معبران بزرگ بخوانید

اگر دختریخواب ببیند نامزدش برایاو هدایاییارزشمند فرستاده است ، تعبیر خواب هدیهعلامت آن است که با فردیثروتمند ازدواج خواهد کردتعبیر خواب هدیه اگر در خواب برایکسی هدیه بفرستید ، نشانه آن تعبیر خواب هدیهاست که کوشش ها و تلاش شما با موفقیت همراه نمیشود .

درباره تعبیر خواب هدیه از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب هدیه گرفتن , تعبیر خواب هدیه , تعبیر خواب هدیه گرفتن لباس , تعبیر خواب هدیه گرفتن از مرده

درباره تعبیر خواب هدیه از معبران بزرگ بخوانید

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

یک هدیه از طرف شخصی تعبیر خواب هدیهکه دوست دارید : موفقیت و شانس

درباره تعبیر خواب هدیه از معبران بزرگ بخوانید

به یکنفر هدیه میدهید : بدشانسی

هدایای متعددی دریافت می کنید :تعبیر خواب هدیه از شخصی که آنها را به شما میدهید دوری کنید .

تعبیر خواب هدیه

+ نوشته شده در  شنبه 29 آبان 1395ساعت 7:44  توسط محسن خان  | 

تعبیر خواب یخ

درباره تعبیر خواب یخ از معبران بزرگ بخوانید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
تعبیر خواب یخیخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل دیده شود.تعبیر خواب یخ مثلا در زمستان دیدن یخ خوب نیست اما از جابر مراکشی نقل است که یخ در خواب گشادگی کارهاست.تعبیر خواب یخ اگر در تابستان یخ فراوان ببینید که جمع می کنید

درباره تعبیر خواب یخ از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب یخ , تعبیر خواب یخ زدن انسان , تعبیر خواب یخ زدگی , تعبیر خواب یخ خوردن

درباره تعبیر خواب یخ از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب یخاز غم و رنج رهایی خواهید یافت. ممکن است فصلی که در خواب می بینید زمستان باشد تعبیر خواب یخاما در خواب احساس گرما داشته باشید. احساسی که در خواب دارید ملاک تعبیر قرار می گیرد نه فصلی که خواب دیده اید.تعبیر خواب یخ آب شدن یخ به معنی حل شدن مشکلات هم می تواند باشد.

درباره تعبیر خواب یخ از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب یخ , تعبیر خواب یخ زدن انسان , تعبیر خواب یخ زدگی , تعبیر خواب یخ خوردن

درباره تعبیر خواب یخ از معبران بزرگ بخوانید

آنلی بیتون مى‏گوید:
۱ـ تعبیر خواب یخدیدن یخ در خواب ، نشانه آن است که افراد بی ارزش سعی می کنند تعبیر خواب یختا بهترین ثمره فعالیت شما را نابود بسازند .
۲ـ اگر خواب ببینید قطعه ای یخ روی رود خانه شناور است ، تعبیر خواب یخنشانه آن است که دوستان به شادمانی زندگی شما حسادت می ورزند .

درباره تعبیر خواب یخ از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب یخ , تعبیر خواب یخ زدن انسان , تعبیر خواب یخ زدگی , تعبیر خواب یخ خوردن

درباره تعبیر خواب یخ از معبران بزرگ بخوانید

محمد بن سیرین گوید : تعبیر خواب یخ یخ درخواب غم و غصه بود، خاصه در سرما. جابر مغربی گوید : یخ فراخی است تعبیر خواب یخاگر در تابستان یخ جمع نمود مال جمع کند. اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:تعبیر خواب یخ اگر در زمستان بیند عیش خوش بود

تعبیر خواب یخ

+ نوشته شده در  شنبه 29 آبان 1395ساعت 7:35  توسط محسن خان  | 

تعبیر خواب درخت

درباره تعبیر خواب درخت از معبران بزرگ بخوانید

هر درختی که میوه دارد دلیل بر نعمت است تعبیر خواب درخت بر قیاس میوهء آن درخت
تعبیر خواب درختاگر کسی بیند از درخت میوه دار میوه خورد دلیل که به قدر آن منفعت مالی از کسی بیابد

درباره تعبیر خواب درخت از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب درخت , تعبیر خواب درخت سیب , تعبیر خواب درخت توت , تعبیر خواب درخت انگور

درباره تعبیر خواب درخت از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب درخترگ وبیخ درخت دلیل است بر رضای خداوند در دین .اگر بیند رگهای درخت قوی بود دلیل که زکات تمام دهد . تعبیر خواب درخت اگر خلاف این بیند زکات مال تمام ندهد
پوست درخت دلیل است بر روزه داشتن خداوند خواب اگر بیند پوست تعبیر خواب درختدرخت قوی بود دلیل که خداوندش روزه دار است

درباره تعبیر خواب درخت از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب درخت , تعبیر خواب درخت سیب , تعبیر خواب درخت توت , تعبیر خواب درخت انگور

درباره تعبیر خواب درخت از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب درختدیدن مردی شریف و بزرگوار بود و هر درختی که میوه دار است، دلیلش بر مردی توانگر است تعبیر خواب درخت و درخت بی بر مردی است درویش و درختی که در دیار عرب است، دلیل بر مردی بیابانی کند. و هر درخت که در ناحیه عجم است، تعبیر خواب درختدلیل بر مردمان عجم کند و هر درختی که معروف نباشد و در مسجد یا در محل نماز است

درباره تعبیر خواب درخت از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب درخت , تعبیر خواب درخت سیب , تعبیر خواب درخت توت , تعبیر خواب درخت انگور

درباره تعبیر خواب درخت از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب درخت درختی را در نظر بگیرید که شاخه و برگ فراوان دارد. این شاخه ها به ترتیب تعبیر خواب درختهر چه از تنه درخت دورتر می شوند نازکتر می گردند و متفرق تر. در خواب تنه درخت شما هستید و شاخه ها فرزندان و متعلقان و خانواده شما تعبیر خواب درخت که مانند شاخه های درخت تقدم و تاخر دارند و درجه و میزان قرابتشان متفاوت است.

تعبیر خواب درخت

+ نوشته شده در  شنبه 29 آبان 1395ساعت 7:27  توسط محسن خان  | 

تعبیر خواب پول

درباره تعبیر خواب پول از معبران بزرگ بخوانید

لیلا برایت مى‏گوید:

تعبیر خواب پولاگر در خواب ببینید که به کسى پول مى‏دهید، به این معنا است که به ثروت فراوانى خواهید رسید.تعبیر خواب پول اگر در خواب ببینید که کسى به شما پولى مى‏دهد، بیانگر زیان و ضرر مالى است.

درباره تعبیر خواب پول از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب پول , تعبیر خواب پول گرفتن از مرده , تعبیر خواب پول خارجی , تعبیر خواب پول دادن به مرده

درباره تعبیر خواب پول از معبران بزرگ بخوانید

ابراهیم کرمانی گوید: تعبیر خواب پولاگر دید مرده زنده شد. دلیل که حالش نیکو بود. خاصه مرده را گشاده روی بیند.تعبیر خواب پول اگر زنده را مرده یند به خلاف این است. اگر پدر مرده خود را با جامه های نیکو دید و خرم، دلیل که کارش ساخته و دولتش زیاد شود. تعبیر خواب پولاگر زن مرده خود را بیند، دلیل که درویش شود.

درباره تعبیر خواب پول از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب پول , تعبیر خواب پول گرفتن از مرده , تعبیر خواب پول خارجی , تعبیر خواب پول دادن به مرده

درباره تعبیر خواب پول از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب پولاگر در خواب پول دیدید تعبیر ش غم است صدقه بدهید ولی اگر درخواب کسی به شما پول داد،تعبیر خواب پول تعبیر ش رسیدن خبر تولد پسری به شماست.تعبیر خواب پولاگر پول طلا در خواب دیدید تعبیر ش گران شدن اجناس است.

درباره تعبیر خواب پول از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب پول , تعبیر خواب پول گرفتن از مرده , تعبیر خواب پول خارجی , تعبیر خواب پول دادن به مرده

درباره تعبیر خواب پول از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب پول پول در خواب خوب نیست همان قدر که به چشم عده ای در بیداری خوب است. در بیداری داشتن پول زیاد هم موجب رفاه استتعبیر خواب پول و هم علتی برای نشان دادن تشخص و بزرگی اما در خواب درست عکس این است و داشتن تعبیر خواب پولپول چه اندک و چه بسیار نشان ابتلا و گرفتاری از نوع کثیف آن است

تعبیر خواب پول

+ نوشته شده در  شنبه 29 آبان 1395ساعت 6:50  توسط محسن خان  | 

 
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]