سایت قدرت

تعبیر خواب خفاش

درباره تعبیر خواب خفاش از معبران بزرگ بخوانید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تعبیر خواب خفاشدیدن خفاش در خواب شئامت دارد و از موش و جوجه تیغی بد تر است.تعبیر خواب خفاش دیدن خفاش در خواب نه فقط برای بیننده خواب بد است بل که روی زندگی اطرافیانش نیز اثر می نهد. اگر در خواب دیدید که خفاش را کشتیدتعبیر خواب خفاش بر دشمن چیره می شوید اما باقی گذاشتن جسد خفاش خودش تعبیر خواب خفاشابتلا و بلا است و لاشه خفاش خود گویای مصیبت است

درباره تعبیر خواب خفاش از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب خفاش , تعبیر خواب خفاش در خانه , تعبیر خواب خفاش سفید , تعبیر خواب خفاش مرده

درباره تعبیر خواب خفاش از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب خفاشدیدن خفاش در خواب ، نشانه خبر مصیبت و بد بختی است که از طرف افراد شرور به شما خواهد رسید .تعبیر خواب خفاش خواب خفاش نشانه مرگ پدر یا مادر شما نیز هست یا از دست دادن تعبیر خواب خفاشیکی از اعضای بدن خود یا کور شدن .

درباره تعبیر خواب خفاش از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب خفاش , تعبیر خواب خفاش در خانه , تعبیر خواب خفاش سفید , تعبیر خواب خفاش مرده

درباره تعبیر خواب خفاش از معبران بزرگ بخوانید

اگر خفاش بچه کرده بود دشمنی است که ریشه دوانیدهتعبیر خواب خفاش و انهدامش دشوار شده است.تعبیر خواب خفاش اگر در خواب ببینید خفاش یا بچه هایش را در کیسه ریخته و به جایی دور برده و آزاد کردید تعبیر خواب خفاشبهتر این است که آن ها را بکشید.

درباره تعبیر خواب خفاش از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب خفاش , تعبیر خواب خفاش در خانه , تعبیر خواب خفاش سفید , تعبیر خواب خفاش مرده

درباره تعبیر خواب خفاش از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب خفاش دیدن خفاش سفید در خواب ، تعبیر خواب خفاشعلامت مرگ کودکی است .

تعبیر خواب خفاش

+ نوشته شده در  شنبه 29 آبان 1395ساعت 6:42  توسط محسن خان  | 

تعبیر خواب شلوار

درباره تعبیر خواب شلوار از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب شلوارشلوار با روابط جنسی مرد ارتباط می یابد، حتی اگر اشاره به زن و همسر بیننده خواب باشدتعبیر خواب شلوار به هیچ وجه جنبه _ عاطفی – ندارد. اگر ببینید که شلوار خود را گم کرده اید از نظر روابط جنسی دچار تشویش و اظطرابتعبیر خواب شلوار می شوید و بیشتر از هر چیز نگران قضاوت مردم درباره خودتان خواهید شد

درباره تعبیر خواب شلوار از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب شلوار , تعبیرخواب شلوار نو , شلوار در خواب دیدن , تعبیرخواب شلوار پاره

درباره تعبیر خواب شلوار از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب شلوار اگر در خواب ببینید شلواری نامتناسب پوشیده اید ولی بقیه لباس شما مرتب استتعبیر خواب شلوار، مثلا پاچه های شلوارتان از زیر زانو بریده شده یا جیب های نا همرنگ بر آن دوخته اند یا مانند دلقک های سیرک شلواری گشاد و پف دار و تمسخر انگیز به پا داریدتعبیر خواب شلوار این به شما خبر می دهد که از جانب همسرتان به آبروی شما لطمه وارد می آید و او کاری می کند که تعبیر خواب شلوارشما را سرزنش و ملامت می نمایند و شرمندگی تحمل خواهید کرد

درباره تعبیر خواب شلوار از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب شلوار , تعبیرخواب شلوار نو , شلوار در خواب دیدن , تعبیرخواب شلوار پاره

درباره تعبیر خواب شلوار از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب شلواراگر در خواب ببینید شلواری با رنگ سرخ پوشیده اید خوب نیست و آبروی شما در مخاطره قرار می گیردتعبیر خواب شلوار اگر زرد باشد خودتان و همسرتان در معرض ابتلا به بیماری قرار می گیرید. اگر سبز باشد به سفر می روید و در پایان غمگین می شوید.تعبیر خواب شلوارسیاه بد نیست به شرطی که با بقیه لباستان هماهنگ باشد.

درباره تعبیر خواب شلوار از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب شلوار , تعبیرخواب شلوار نو , شلوار در خواب دیدن , تعبیرخواب شلوار پاره

درباره تعبیر خواب شلوار از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق دیدن شلوار به خواب بر سه وجه بود. اول:تعبیر خواب شلوار زن. دوم: کنیزک. سوم: خادم.

تعبیر خواب شلوار

+ نوشته شده در  جمعه 28 آبان 1395ساعت 8:30  توسط محسن خان  | 

تعبیر خواب صورت

درباره تعبیر خواب صورت از معبران بزرگ بخوانید

ابراهیم کرمانی گوید: اگر درخواب صورت خود را واژگون بیندتعبیر خواب صورت دلیل که همه مردم روی از او بگردانند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:تعبیر خواب صورت دیدن صورت گردیدن، دلیل بر کسی است که از حق تعالی روی بازگرداند و دورغ گوید

درباره تعبیر خواب صورت از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب صورت , تعبیرخواب صورت زیبا , صورت در خواب دیدن , jufdv o,hf w,vj

درباره تعبیر خواب صورت از معبران بزرگ بخوانید

محمدبن سیرین گوید:تعبیر خواب صورت اگر بیند که صورت او به صورتِ دیگر مبدل شد، دلیل چنان بود که دیده باشد.تعبیر خواب صورت اگر دید که به صورت خود بازگشت، دلیل است که به حق تعالی بازگردد.

درباره تعبیر خواب صورت از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب صورت , تعبیرخواب صورت زیبا , صورت در خواب دیدن , jufdv o,hf w,vj

درباره تعبیر خواب صورت از معبران بزرگ بخوانید

لوک اویتنهاو می گوید :

تعبیر خواب صورتصورت

رنگ پریده : تعبیر خواب صورتبیماری

درباره تعبیر خواب صورت از معبران بزرگ بخوانید

ظریف تعبیر خواب صورت: آرزوهایتان بر آورده خواهد شد

زشت : تعبیر خواب صورتغم و غصه

پودر زده شده :تعبیر خواب صورت برای خانمها نشانه از خوش یمنی دارد و برای آقایان نشانه شرمساری و تحقیر است

درباره تعبیر خواب صورت از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب صورت , تعبیرخواب صورت زیبا , صورت در خواب دیدن , jufdv o,hf w,vj

درباره تعبیر خواب صورت از معبران بزرگ بخوانید

1ـ دیدن صورتی زیبا و معصوم در خواب ، نشانه آن است کهتعبیر خواب صورت با محافظه کاری در پی کسب لذت هستید .

2ـ دیدن صورتی زشت و اخم آلود در خواب ،تعبیر خواب صورت نشانه معاملات زیانبار و نامطلوب است .

تعبیر خواب صورت

+ نوشته شده در  جمعه 28 آبان 1395ساعت 8:22  توسط محسن خان  | 

درباره تعبیر خواب طوفان از معبران بزرگ بخوانید

درباره تعبیر خواب طوفان از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب طوفانتعبیر طوفان در خواب بدان معناست که در بیداری درگیر ستیزه‌های طاقت‌فرسا، حملات عصبی، سردرگمی یا مصیبتی هستیدتعبیر خواب طوفان. طوفان همچنین مظهر ترس‌ها و احساسات خفته از قبیل خشم، غضب، آشفتگی و غیره است. در حالت خوشبینانه،تعبیر خواب طوفان طوفان نمادی از طلوع معونیت است. تعبیر خواب طوفانشاید هم اشاره بر تغییرات پیش روی باشد.

درباره تعبیر خواب طوفان از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب طوفان , تعبیرخواب طوفان , طوفان در خواب دیدن , jufdv o,hf x,thk

درباره تعبیر خواب طوفان از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب طوفانتلاطم روحی و تحولات عاطفی می دانیم که طوفان و گردباد اساساً بسیار نیرومند و مخرب استتعبیر خواب طوفان، پس تعبیر خواب طوفان می تواند این باشد که شما دچار تلاطم عاطفی و احساسی همچون خشم و عصبانیت،تعبیر خواب طوفان سردرگمی، آشفتگی، یا سرخوردگی شده اید.

درباره تعبیر خواب طوفان از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب طوفان , تعبیرخواب طوفان , طوفان در خواب دیدن , jufdv o,hf x,thk

درباره تعبیر خواب طوفان از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب طوفانتعبیر پناه گرفتن در طوفان، پشت سر گذاشتن سریع تمام آشفتگی‌ها و مشکلات در زندگیست. تعبیر خواب طوفانتعبیر آن عبارت “پایمردی در مصائب” است که تعبیر خواب طوفاندال بر توان و قدرت شما در اتفاقات که پیشروست.

درباره تعبیر خواب طوفان از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب طوفان , تعبیرخواب طوفان , طوفان در خواب دیدن , jufdv o,hf x,thk

درباره تعبیر خواب طوفان از معبران بزرگ بخوانید

حمد بن سیرین گوید: تعبیر خواب طوفان اگر کسی بیند که باد سخت همی جست، دلیل که مردم آن دیار را بیم و ترس بود.تعبیر خواب طوفان اگر بیند که باد چنان سخت بود که درختان راهمی کند و خرابی کرد، دلیل است که اهل آن دیار رابلا ومصیبتتعبیر خواب طوفان از علت طاعون و سرخجه و مانند این رسد

+ نوشته شده در  جمعه 28 آبان 1395ساعت 8:15  توسط محسن خان  | 

تعبیر خواب ظرف

درباره تعبیر خواب ظرف از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب ظرفاگر خواب ببینید مشغول خرید و فروش ظروف هستید ، علامت آن است که سعادتمند خواهید شد .تعبیر خواب ظرف اما اگر به علتی ظرفها بشکنند ، نشانه آن است که اقبال و سعادت مدتی کوتاه به تعبیر خواب ظرفشما رو خواهد کرد .

درباره تعبیر خواب ظرف از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب ظرف , تعبیر خواب ظرف شستن , تعبیر خواب ظرف چینی , تعبیر خواب ظرف شکسته

درباره تعبیر خواب ظرف از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب ظرفاگر بیند در کاسه چیزی خوش بود و بخورد، دلیل منفعت است.تعبیر خواب ظرف اگر چیزی ترش بود، دلیل غم و اندوه است و دیدن کاسه تهی در خواب، دلیل بر فروماندگی و مفلسی است. اگر بیند که در کاسه‏ى آبگینه به زن خویش آب داد، و کاسه‏ى آبگینه راتعبیر خواب ظرف نسبت به جوهر زنان کرده‏اند و آب که در کاسه‏ى آبگینه باشد تعبیر خواب ظرففرزند و طفل بود که در شکم مادر بود.

درباره تعبیر خواب ظرف از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب ظرف , تعبیر خواب ظرف شستن , تعبیر خواب ظرف چینی , تعبیر خواب ظرف شکسته

درباره تعبیر خواب ظرف از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب ظرفدیدن قفسه هایی پر از ظروف درخشان ، نشانه ازدواجی موفق است . دیدن ظروف در خواب ،تعبیر خواب ظرف علامت کامیابی و سعادت است . دیدن ظروف خاک گرفته ،تعبیر خواب ظرف علامت آینده ای نامطلوب است .

درباره تعبیر خواب ظرف از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب ظرف , تعبیر خواب ظرف شستن , تعبیر خواب ظرف چینی , تعبیر خواب ظرف شکسته

درباره تعبیر خواب ظرف از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب ظرف کریستال در زندگی روزمره ما چیزی است تجملی و ظریف که در خواب نیز همین ظرافت و تفنن خویش را حفظ می کند.تعبیر خواب ظرف زن به خاطر ظرافت و درخشندگی اش در خواب به صورت بلور و کریستال مجسم می شودتعبیر خواب ظرف و مثل بلور وسوسه انگیز است

تعبیر خواب ظرف

+ نوشته شده در  جمعه 28 آبان 1395ساعت 8:06  توسط محسن خان  | 

تعبیر خواب ذرت

درباره تعبیر خواب ذرت از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب ذرتپوست گرفتن ذرت در خواب تعبیر خواب ذرت، نشانه تفریح و موفقیت در زندگی است .

درباره تعبیر خواب ذرت از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب ذرت , تعبیر خواب ذرت خوردن , تعبیر خواب ذرت چیدن , تعبیر خواب ذرت بوداده

درباره تعبیر خواب ذرت از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب ذرتجدا کردن پوست ذرت از مغز آن در خواب، تعبیرش رسیدن به خوشبختی و موفقیت در زندگی استتعبیر خواب ذرت و اگر خواب ببینید که ذرت می چینید، به ثروت و شادی خواهید رسید.

درباره تعبیر خواب ذرت از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب ذرت , تعبیر خواب ذرت خوردن , تعبیر خواب ذرت چیدن , تعبیر خواب ذرت بوداده

درباره تعبیر خواب ذرت از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب ذرتاگر خواب ببینید دیگران در حال گرد آوری دانه های ذرت هستند ،تعبیر خواب ذرت علامت آن است که از پیروزی دوستان و اقوام خود خوشحال می شوید .

درباره تعبیر خواب ذرت از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب ذرت , تعبیر خواب ذرت خوردن , تعبیر خواب ذرت چیدن , تعبیر خواب ذرت بوداده

درباره تعبیر خواب ذرت از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب ذرت اگر ببینید دیگران در حال چیدن دانه های ذرت هستند، آنها زندگی شاد و موفقی خواهند داشت.تعبیر خواب ذرت دیدن ذرت پخته در خواب نشانه پیشرفت شما در زندگی است و اینکه با انجام کاری با روش درست وتعبیر خواب ذرت صحیح، موفقیت های زیادی به دست خواهید آورد.

تعبیر خواب ذرت

+ نوشته شده در  پنجشنبه 27 آبان 1395ساعت 4:39  توسط محسن خان  | 

تعبیر خواب غذا ا

درباره تعبیر خواب غذا از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب غذا اگر دیدید که در آشپزخانه غذا صرف می کنید به وسیله همسرتان پولی به دست می آورید.تعبیر خواب غذا روی هم رفته دیدن غذا در خواب خوب است به شرطی که سالم و ماکول باشد.

درباره تعبیر خواب غذا از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب غذا , تعبیرخواب غذا نخوردن , غذا در خواب دیدن , تعبیرخواب غذا خوردن

درباره تعبیر خواب غذا از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب غذا غذا نعمت و خیرو برکت و روزی است ولی نوع و رنگ و طعم و مزه و مکان صرف آن در تعبیر تاثیر مثبت و منفی می گذاردتعبیر خواب غذا که باید مورد توجه قرار بگیرد. البته معبر هم این نکات را در نظر می گیردتعبیر خواب غذا ولی اگر خودتان خواستید تعبیر کنید

درباره تعبیر خواب غذا از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب غذا , تعبیرخواب غذا نخوردن , غذا در خواب دیدن , تعبیرخواب غذا خوردن

درباره تعبیر خواب غذا از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب غذا که در بیابان سفره گسترده اید و غذا می خورید و از آن غذا خوشتان می آید در تعبیر خواب غذا سفر مالی به دست می آورید. اگر محل صرف غذا در خانه یک دوست باشد در شهر یا محلی مشابه به پول می رسید که تامین دارید و تعبیر خواب غذا احساس آرامش می کنید که این را البته خود بیننده بهتر می تواند تشخیص دهد

درباره تعبیر خواب غذا از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب غذا , تعبیرخواب غذا نخوردن , غذا در خواب دیدن , تعبیرخواب غذا خوردن

درباره تعبیر خواب غذا از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب غذا گفتم غذا به طور کلی نعمت و روزی است و خیر و خوبی ولی اگر غذائی که پیش روی داشته باشید بد رنگ و متعفن و بد بو باشد در شما کراهت پدید آورد تعبیر غذای سالم را ندارد و بیماری و رنجوری تعبیر می شود. اگر از آن غذا بخورید شور باشدتعبیر خواب غذا گرفتار ندامت یا خشم می شوید و اگر ترش تعبیر خواب غذا باشد غم می آوردچنانچه تلخ باشد تلخ کامی و شکست است .

تعبیر خواب غذا

+ نوشته شده در  پنجشنبه 27 آبان 1395ساعت 4:37  توسط محسن خان  | 

تعبیر خواب انجیر

درباره تعبیر خواب انجیر از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب انجیردیدن درخت انجیر در خواب دلیل بود بر مردی توانگر و خداوند نعمت.انجیر زرد به خواب تعبیر خواب انجیردیدن و خوردن، دلیل بیماری است و انجیر سیاه، دلیل بر غم و اندوه و تعبیر خواب انجیرانجیر سبز به وقت خود چون به طعم شیرین است زیانی ندارد.

درباره تعبیر خواب انجیر از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب انجیر , تعبیرخواب انجیر خوردن , انجیر در خواب دیدن , تعبیرخواب انجیر چیدن

درباره تعبیر خواب انجیر از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب انجیردر نفایس الفنون نوشته شده انجیر در خواب نیکو است و رزق و تعبیر خواب انجیر روزی حلالی است که نصیب بیننده رویا می شود و برگ انجیر اندیشه و خرد است. ابن سیرین اعتقاد دارد انجیر در خواب نیکو نیست چه در فصل باشد تعبیر خواب انجیر و چه بد هنگام که اگر ببینید انجیر می خورید یا جمع می کنید زیانی به شما می رسد و کاری انجام می دهید که ندامت و شماتت به دنبال دارد. چند معبر دیگر نیز در مواردی انجیر تعبیر خواب انجیررا بیماری دانسته اند بخصوص انجیر زرد و لهیده

درباره تعبیر خواب انجیر از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب انجیر , تعبیرخواب انجیر خوردن , انجیر در خواب دیدن , تعبیرخواب انجیر چیدن

درباره تعبیر خواب انجیر از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب انجیرخوردن انجیر درخواب اگر وقتش بود. اگر بی وقت بد بود اگر بیند انجیر همی خوید تعبیر خواب انجیرو یا جمع می کرد یا کسی بدو بخشید، دلیل است که غم و اندوه بدو رسد و باشد تعبیر خواب انجیرکه کاری کند که از آن پشمیانی خورد.

درباره تعبیر خواب انجیر از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب انجیر , تعبیرخواب انجیر خوردن , انجیر در خواب دیدن , تعبیرخواب انجیر چیدن

درباره تعبیر خواب انجیر از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب انجیر ولی اعتقاد نگارنده این است که انجیر چون از میوه های تقدیس شده است و در مذاهب توحیدی از آن به نیکی نام برده شده در خواب دیدن آن نیکو است ولی معبر باید جهات مختلف و رابطه آن را با چیزهای دیگر در خواب دیده می شود مورد توجه قرار دهد. تعبیر خواب انجیر انجیر سیاه نشانه غم است و اندوه انجیر سبز و شیرین بی اثر می باشد. به هر حال از دیدن تعبیر خواب انجیر انجیر در خواب بیمناک و نگران نباشید که نیکو است.

تعبیر خواب انجیر

+ نوشته شده در  پنجشنبه 27 آبان 1395ساعت 4:23  توسط محسن خان  | 

تعبیر خواب نمک

درباره تعبیر خواب نمک از معبران بزرگ بخوانید

اگر بیند نمک سفید داشت، دلیل که درم نقد حاصل کند. اگر بیند نمک خورد، دلیل که زاهد شود و بعضیگویند دیدن نمک به خواب خصومت است.

درباره تعبیر خواب نمک از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب نمک , تعبیرخواب نمک پاش , نمک در خواب دیدن , تعبیرخواب نمک نذری

درباره تعبیر خواب نمک از معبران بزرگ بخوانید

آنلی بیتون م‏یگوید :

دیدن نمک در خواب ، نشانه قرار گرفتن تعبیر خواب نمکدر محیطهایی نامساعد است .

تعبیر خواب نمکاگر خواب ببینید به گوشت نمک می زنید ، نشانه آن است که بدهکاری و تنگ دستی تعبیر خواب نمکشما را بستوه خواهد آورد .

درباره تعبیر خواب نمک از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب نمک , تعبیرخواب نمک پاش , نمک در خواب دیدن , تعبیرخواب نمک نذری

درباره تعبیر خواب نمک از معبران بزرگ بخوانید

لیلا برایت می گوید :

تعبیر خواب نمکاگر در خواب نمک ببینید، به این معنا است که در موقعیت مناسبى قرار گرفته ‏اید. تعبیر خواب نمک نمک پاشیدن در خواب، به معناى آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.

درباره تعبیر خواب نمک از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب نمک , تعبیرخواب نمک پاش , نمک در خواب دیدن , تعبیرخواب نمک نذری

درباره تعبیر خواب نمک از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب نمک اگر دختری خواب ببیند نمک می خورد ، نشانه آن است که تعبیر خواب نمکنامزد او دل به دختری زیباتر خواهد سپرد .

تعبیر خواب نمکاگر در خواب مشاهده کنید که به گوشت نمک مى‏زنید، علامت آن است که دچار مشکل مى‏شوید. تعبیر خواب نمکنمک خوردن در خواب، علامت شکست و ناامیدى مى‏باشد

تعبیر خواب نمک

+ نوشته شده در  پنجشنبه 27 آبان 1395ساعت 4:16  توسط محسن خان  | 

تعبیر خواب نان

درباره تعبیر خواب نان از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب نان دیدن نان در خواب خوب است و نعمت و برکت تعبیر می شود. دیدن و خوردن نان تازه فراخی روزی استتعبیر خواب نان ولی اگر در خواب ببینید نان خشک می خورید گرفتار تنگی معاش می شوید. نان گرم و تازه عیش و خوشی و لذت است. اگر کسی نان به شما داد نعمت می رساندتعبیر خواب نان و خدمت می کند تعبیر خواب نان اما نوع و کیفیت نان چگونگی خدمت و محبت او را تعیین می نماید.

درباره تعبیر خواب نان از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب نان , تعبیرخواب نان  لواش , نان در خواب دیدن , تعبیرخواب نان تازه

درباره تعبیر خواب نان از معبران بزرگ بخوانید

محمدبن سیرین گوید:
تعبیر خواب نان دیدن نان‏هاى پاکیزه در خواب، دلیل خرمى است. تعبیر خواب نان اگر ناخوش بیند، دلیل بر عیش ناخوش بود. اگر نان خرید و به خانه برد، دلیل بر روزى حلال است و زیادتى مال. اگر نان به کسى داد،تعبیر خواب نان دلیل که راحتى به وى رساند.

درباره تعبیر خواب نان از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب نان , تعبیرخواب نان  لواش , نان در خواب دیدن , تعبیرخواب نان تازه

درباره تعبیر خواب نان از معبران بزرگ بخوانید

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

تعبیر خواب نان دیدن نان در خواب چهاروجه است.

اول: عیش خوش.

تعبیر خواب نان دوم: مال حلال.

سوم: ولایت.

تعبیر خواب نان چهارم: خیر و برکت.

درباره تعبیر خواب نان از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب نان , تعبیرخواب نان  لواش , نان در خواب دیدن , تعبیرخواب نان تازه

درباره تعبیر خواب نان از معبران بزرگ بخوانید

حضرت دانیال گوید :

تعبیر خواب نان اگر دو سه نان یافت، دلیل آن که از غم برهد.

اگر نان نتوانست خوردن، تعبیر خواب نان دلیل که اجلش نزدیک بود.

تعبیر خواب نان اگر نان بسیار داشت و نخورد، دلیل که غمی به وی رسد

تعبیر خواب نان

+ نوشته شده در  پنجشنبه 27 آبان 1395ساعت 4:09  توسط محسن خان  | 

 
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]