سایت قدرت

تعبیر خواب نمک

درباره تعبیر خواب نمک از معبران بزرگ بخوانید

اگر بیند نمک سفید داشت، دلیل که درم نقد حاصل کند. اگر بیند نمک خورد، دلیل که زاهد شود و بعضیگویند دیدن نمک به خواب خصومت است.

درباره تعبیر خواب نمک از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب نمک , تعبیرخواب نمک پاش , نمک در خواب دیدن , تعبیرخواب نمک نذری

درباره تعبیر خواب نمک از معبران بزرگ بخوانید

آنلی بیتون م‏یگوید :

دیدن نمک در خواب ، نشانه قرار گرفتن تعبیر خواب نمکدر محیطهایی نامساعد است .

تعبیر خواب نمکاگر خواب ببینید به گوشت نمک می زنید ، نشانه آن است که بدهکاری و تنگ دستی تعبیر خواب نمکشما را بستوه خواهد آورد .

درباره تعبیر خواب نمک از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب نمک , تعبیرخواب نمک پاش , نمک در خواب دیدن , تعبیرخواب نمک نذری

درباره تعبیر خواب نمک از معبران بزرگ بخوانید

لیلا برایت می گوید :

تعبیر خواب نمکاگر در خواب نمک ببینید، به این معنا است که در موقعیت مناسبى قرار گرفته ‏اید. تعبیر خواب نمک نمک پاشیدن در خواب، به معناى آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.

درباره تعبیر خواب نمک از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب نمک , تعبیرخواب نمک پاش , نمک در خواب دیدن , تعبیرخواب نمک نذری

درباره تعبیر خواب نمک از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب نمک اگر دختری خواب ببیند نمک می خورد ، نشانه آن است که تعبیر خواب نمکنامزد او دل به دختری زیباتر خواهد سپرد .

تعبیر خواب نمکاگر در خواب مشاهده کنید که به گوشت نمک مى‏زنید، علامت آن است که دچار مشکل مى‏شوید. تعبیر خواب نمکنمک خوردن در خواب، علامت شکست و ناامیدى مى‏باشد

تعبیر خواب نمک

+ نوشته شده در  پنجشنبه 27 آبان 1395ساعت 4:16  توسط محسن خان  | 

 
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]