سایت قدرت

تعبیر خواب انجیر

درباره تعبیر خواب انجیر از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب انجیردیدن درخت انجیر در خواب دلیل بود بر مردی توانگر و خداوند نعمت.انجیر زرد به خواب تعبیر خواب انجیردیدن و خوردن، دلیل بیماری است و انجیر سیاه، دلیل بر غم و اندوه و تعبیر خواب انجیرانجیر سبز به وقت خود چون به طعم شیرین است زیانی ندارد.

درباره تعبیر خواب انجیر از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب انجیر , تعبیرخواب انجیر خوردن , انجیر در خواب دیدن , تعبیرخواب انجیر چیدن

درباره تعبیر خواب انجیر از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب انجیردر نفایس الفنون نوشته شده انجیر در خواب نیکو است و رزق و تعبیر خواب انجیر روزی حلالی است که نصیب بیننده رویا می شود و برگ انجیر اندیشه و خرد است. ابن سیرین اعتقاد دارد انجیر در خواب نیکو نیست چه در فصل باشد تعبیر خواب انجیر و چه بد هنگام که اگر ببینید انجیر می خورید یا جمع می کنید زیانی به شما می رسد و کاری انجام می دهید که ندامت و شماتت به دنبال دارد. چند معبر دیگر نیز در مواردی انجیر تعبیر خواب انجیررا بیماری دانسته اند بخصوص انجیر زرد و لهیده

درباره تعبیر خواب انجیر از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب انجیر , تعبیرخواب انجیر خوردن , انجیر در خواب دیدن , تعبیرخواب انجیر چیدن

درباره تعبیر خواب انجیر از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب انجیرخوردن انجیر درخواب اگر وقتش بود. اگر بی وقت بد بود اگر بیند انجیر همی خوید تعبیر خواب انجیرو یا جمع می کرد یا کسی بدو بخشید، دلیل است که غم و اندوه بدو رسد و باشد تعبیر خواب انجیرکه کاری کند که از آن پشمیانی خورد.

درباره تعبیر خواب انجیر از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب انجیر , تعبیرخواب انجیر خوردن , انجیر در خواب دیدن , تعبیرخواب انجیر چیدن

درباره تعبیر خواب انجیر از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب انجیر ولی اعتقاد نگارنده این است که انجیر چون از میوه های تقدیس شده است و در مذاهب توحیدی از آن به نیکی نام برده شده در خواب دیدن آن نیکو است ولی معبر باید جهات مختلف و رابطه آن را با چیزهای دیگر در خواب دیده می شود مورد توجه قرار دهد. تعبیر خواب انجیر انجیر سیاه نشانه غم است و اندوه انجیر سبز و شیرین بی اثر می باشد. به هر حال از دیدن تعبیر خواب انجیر انجیر در خواب بیمناک و نگران نباشید که نیکو است.

تعبیر خواب انجیر

+ نوشته شده در  پنجشنبه 27 آبان 1395ساعت 4:23  توسط محسن خان  | 

 
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]