سایت قدرت

تعبیر خواب درخت

درباره تعبیر خواب درخت از معبران بزرگ بخوانید

هر درختی که میوه دارد دلیل بر نعمت است تعبیر خواب درخت بر قیاس میوهء آن درخت
تعبیر خواب درختاگر کسی بیند از درخت میوه دار میوه خورد دلیل که به قدر آن منفعت مالی از کسی بیابد

درباره تعبیر خواب درخت از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب درخت , تعبیر خواب درخت سیب , تعبیر خواب درخت توت , تعبیر خواب درخت انگور

درباره تعبیر خواب درخت از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب درخترگ وبیخ درخت دلیل است بر رضای خداوند در دین .اگر بیند رگهای درخت قوی بود دلیل که زکات تمام دهد . تعبیر خواب درخت اگر خلاف این بیند زکات مال تمام ندهد
پوست درخت دلیل است بر روزه داشتن خداوند خواب اگر بیند پوست تعبیر خواب درختدرخت قوی بود دلیل که خداوندش روزه دار است

درباره تعبیر خواب درخت از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب درخت , تعبیر خواب درخت سیب , تعبیر خواب درخت توت , تعبیر خواب درخت انگور

درباره تعبیر خواب درخت از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب درختدیدن مردی شریف و بزرگوار بود و هر درختی که میوه دار است، دلیلش بر مردی توانگر است تعبیر خواب درخت و درخت بی بر مردی است درویش و درختی که در دیار عرب است، دلیل بر مردی بیابانی کند. و هر درخت که در ناحیه عجم است، تعبیر خواب درختدلیل بر مردمان عجم کند و هر درختی که معروف نباشد و در مسجد یا در محل نماز است

درباره تعبیر خواب درخت از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب درخت , تعبیر خواب درخت سیب , تعبیر خواب درخت توت , تعبیر خواب درخت انگور

درباره تعبیر خواب درخت از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب درخت درختی را در نظر بگیرید که شاخه و برگ فراوان دارد. این شاخه ها به ترتیب تعبیر خواب درختهر چه از تنه درخت دورتر می شوند نازکتر می گردند و متفرق تر. در خواب تنه درخت شما هستید و شاخه ها فرزندان و متعلقان و خانواده شما تعبیر خواب درخت که مانند شاخه های درخت تقدم و تاخر دارند و درجه و میزان قرابتشان متفاوت است.

تعبیر خواب درخت

+ نوشته شده در  شنبه 29 آبان 1395ساعت 7:27  توسط محسن خان  | 

 
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]