سایت قدرت

تعبیر خواب یخ

درباره تعبیر خواب یخ از معبران بزرگ بخوانید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
تعبیر خواب یخیخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل دیده شود.تعبیر خواب یخ مثلا در زمستان دیدن یخ خوب نیست اما از جابر مراکشی نقل است که یخ در خواب گشادگی کارهاست.تعبیر خواب یخ اگر در تابستان یخ فراوان ببینید که جمع می کنید

درباره تعبیر خواب یخ از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب یخ , تعبیر خواب یخ زدن انسان , تعبیر خواب یخ زدگی , تعبیر خواب یخ خوردن

درباره تعبیر خواب یخ از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب یخاز غم و رنج رهایی خواهید یافت. ممکن است فصلی که در خواب می بینید زمستان باشد تعبیر خواب یخاما در خواب احساس گرما داشته باشید. احساسی که در خواب دارید ملاک تعبیر قرار می گیرد نه فصلی که خواب دیده اید.تعبیر خواب یخ آب شدن یخ به معنی حل شدن مشکلات هم می تواند باشد.

درباره تعبیر خواب یخ از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب یخ , تعبیر خواب یخ زدن انسان , تعبیر خواب یخ زدگی , تعبیر خواب یخ خوردن

درباره تعبیر خواب یخ از معبران بزرگ بخوانید

آنلی بیتون مى‏گوید:
۱ـ تعبیر خواب یخدیدن یخ در خواب ، نشانه آن است که افراد بی ارزش سعی می کنند تعبیر خواب یختا بهترین ثمره فعالیت شما را نابود بسازند .
۲ـ اگر خواب ببینید قطعه ای یخ روی رود خانه شناور است ، تعبیر خواب یخنشانه آن است که دوستان به شادمانی زندگی شما حسادت می ورزند .

درباره تعبیر خواب یخ از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب یخ , تعبیر خواب یخ زدن انسان , تعبیر خواب یخ زدگی , تعبیر خواب یخ خوردن

درباره تعبیر خواب یخ از معبران بزرگ بخوانید

محمد بن سیرین گوید : تعبیر خواب یخ یخ درخواب غم و غصه بود، خاصه در سرما. جابر مغربی گوید : یخ فراخی است تعبیر خواب یخاگر در تابستان یخ جمع نمود مال جمع کند. اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:تعبیر خواب یخ اگر در زمستان بیند عیش خوش بود

تعبیر خواب یخ

+ نوشته شده در  شنبه 29 آبان 1395ساعت 7:35  توسط محسن خان  | 

 
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]