سایت قدرت

تعبیر خواب هدیه

درباره تعبیر خواب هدیه از معبران بزرگ بخوانید

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

اگر هدیه گوشت تعبیر خواب هدیهلطیف بود خیر ونیکی است.

درباره تعبیر خواب هدیه از معبران بزرگ بخوانید

محمد بن سیرین گوید :

تعبیر خواب هدیهاگر کسى دید که چیزى به کسى هدیه داد تعبیر خواب هدیهیا فرستاد بر قدر آن خیر و منفعت و نعمت یابد.

درباره تعبیر خواب هدیه از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب هدیه گرفتن , تعبیر خواب هدیه , تعبیر خواب هدیه گرفتن لباس , تعبیر خواب هدیه گرفتن از مرده

درباره تعبیر خواب هدیه از معبران بزرگ بخوانید

لوک اویتنهاو می گوید :

هدیه : تعبیر خواب هدیهاز شما چیزی دزدیده خواهد شد

هدیه گرفتن : تعبیر خواب هدیهبهبودی در روابطتتان

درباره تعبیر خواب هدیه از معبران بزرگ بخوانید

تام چت ویندو می گوید :

تعبیر خواب هدیههدیه دریافت داشتن در خواب نشان فرزند است

درباره تعبیر خواب هدیه از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب هدیه گرفتن , تعبیر خواب هدیه , تعبیر خواب هدیه گرفتن لباس , تعبیر خواب هدیه گرفتن از مرده

درباره تعبیر خواب هدیه از معبران بزرگ بخوانید

اگر دختریخواب ببیند نامزدش برایاو هدایاییارزشمند فرستاده است ، تعبیر خواب هدیهعلامت آن است که با فردیثروتمند ازدواج خواهد کردتعبیر خواب هدیه اگر در خواب برایکسی هدیه بفرستید ، نشانه آن تعبیر خواب هدیهاست که کوشش ها و تلاش شما با موفقیت همراه نمیشود .

درباره تعبیر خواب هدیه از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب هدیه گرفتن , تعبیر خواب هدیه , تعبیر خواب هدیه گرفتن لباس , تعبیر خواب هدیه گرفتن از مرده

درباره تعبیر خواب هدیه از معبران بزرگ بخوانید

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

یک هدیه از طرف شخصی تعبیر خواب هدیهکه دوست دارید : موفقیت و شانس

درباره تعبیر خواب هدیه از معبران بزرگ بخوانید

به یکنفر هدیه میدهید : بدشانسی

هدایای متعددی دریافت می کنید :تعبیر خواب هدیه از شخصی که آنها را به شما میدهید دوری کنید .

تعبیر خواب هدیه

+ نوشته شده در  شنبه 29 آبان 1395ساعت 7:44  توسط محسن خان  | 

 
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]