سایت قدرت

تعبیر خواب لباس عروس

درباره تعبیر خواب لباس عروس از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب لباس عروساگر زن متاهلی لباس عروس سفید بر تن کند و غمگین باشد نشان از کسب و کار و روزی فراوان برای مرد خانه میباشد تعبیر خواب لباس عروساگر زن متاهلی لباس عروس بر تن کند و قصد تجدید فراش داشته باشد تعبیر خواب لباس عروسو منتظر مرد دیگر برای ازدواج باشد نشان از جدایی و رنج برای زن میباشد

درباره تعبیر خواب لباس عروس از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب لباس عروس پوشیدن , تعبیر خواب لباس سفید , تعبیر خواب لباس قرمز , تعبیر خواب لباس سیاه

درباره تعبیر خواب لباس عروس از معبران بزرگ بخوانید

جابرمغربی گوید: تعبیر خواب لباس عروساگر زنی بیند که عروس شده او را پیش شوهر می بردند، دلیل است تعبیر خواب لباس عروسکه آخر او باشد. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن عروسی در خواب ها به هیچ وجه خوب نیست. تمام معبران عروسی تعبیر خواب لباس عروسرا عزا دانسته اند و عروس را بلا و فتنه و آفت و مصیبت.

درباره تعبیر خواب لباس عروس از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب لباس عروس پوشیدن , تعبیر خواب لباس سفید , تعبیر خواب لباس قرمز , تعبیر خواب لباس سیاه

درباره تعبیر خواب لباس عروس از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب لباس عروسزنی متاهل هراسان و گریان نزد شیخی حضور یافت که این شیخ به علم تعبیر خواب تسلط داشت تعبیر خواب لباس عروس و پرسید ای شیخ من شوهر دارم صاحب فرزندم ولی در خواب دیدم که لباس عروسی سفید بر تن دارم تعبیر تعبیر خواب لباس عروساین خواب چیه ایا این خواب برای من عواقب شومی دارد؟شیخ پاسخ دادند شادمان باش تعبیر خواب لباس عروسکه بزودی شادمانی و نشاط سراسر منزلت را فرا خواهد گرفت

درباره تعبیر خواب لباس عروس از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب لباس عروس پوشیدن , تعبیر خواب لباس سفید , تعبیر خواب لباس قرمز , تعبیر خواب لباس سیاه

درباره تعبیر خواب لباس عروس از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب لباس عروس اگر کسی در خواب ببیند که داماد شده و نداند عروس کیست و چه نامیده می شود تعبیر خواب لباس عروسبه هیچ وجه خوب نیست چون معبران نوشته اند پایان عمر چنین کسی نزدیک است. زن نیز اگر چنین خوابی ببیند تعبیر خواب لباس عروسو نداند داماد کیست و چه کسی شوهر کرده حکم همین است.

تعبیر خواب لباس عروس

+ نوشته شده در  شنبه 29 آبان 1395ساعت 8:30  توسط محسن خان  | 

 
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]