سایت قدرت

تعبیر خواب شتر

درباره تعبیر خواب شتر از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب شتر شتر حیوانی است آرام و وسیله ای است بسیار مفید و کار آمد برای سفرهای صحرائی و عبور از صحاری و سرزمین های گرم. تعبیر خواب شتر شتر در زندگی مردم صحرا نشین نقش حیاتی دارد و آنجا که از اسب کاری ساخته نیست شتر کار ساز می شود تعبیر خواب شتر لذا وقتی در خواب های ما شکل می گیرد و ظاهر می شود نمی تواند با تعبیر خواب شتر سفر و جا به جا شدن بی ارتباط باشد

درباره تعبیر خواب شتر از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب شتر , تعبیر خواب شتر سفید , تعبیر خواب شتر دیدن , تعبیر خواب شتر سیاه

درباره تعبیر خواب شتر از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب شتر شتر ماده نیز مثل اسب ماده به زن تعبیر می شود شیر دوشیدن از شتر و خوردن تعبیر خواب شتر شیر شتر بهره مندی از مال زن است. نوشیدن شیر شتر بشارت سفر زیارتی نیز هست. اگر دیدید بر شتری نشسته اید و شتر بی هدف جست و خیز می کند تعبیر خواب شتر و این طرف و آن طرف می رود غمی و اندوهی برای شما می رسد تعبیر خواب شتر اگر بر شتر نشسته و راه را گم کرده بودید

درباره تعبیر خواب شتر از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب شتر , تعبیر خواب شتر سفید , تعبیر خواب شتر دیدن , تعبیر خواب شتر سیاه

درباره تعبیر خواب شتر از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب شتر اگر بیند بر اشتر مست خشم آلود نشسته بود، دلیل که بر مردی بزرگ غلبه کند. تعبیر خواب شتر اگر بیند با اشتری جنگ و نبرد می کرد، دلیل است با مردی عجمی که دشمن بود وی را، خصومت افتد. تعبیر خواب شتر اگر بیند که رمه اشتران را همی چرانید و دانست از ملک او بود

درباره تعبیر خواب شتر از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب شتر , تعبیر خواب شتر سفید , تعبیر خواب شتر دیدن , تعبیر خواب شتر سیاه

درباره تعبیر خواب شتر از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب شتر اگر دیدید شتری کف به دهان آورده و می غرد کسی که از شما غوی تر است علیه شما خشم می گیرد تعبیر خواب شتر و اگر دیدید شتری را به طناب بسته اید و می کشید کسی قوی تر از خودتان را مطلع می کنید. اگر شتر خشمگین را نشاندی تعبیر خواب شتر و بر او سوار شدید پیروزی بزرگی تحصیل می کنید

تعبیر خواب شتر

+ نوشته شده در  شنبه 29 آبان 1395ساعت 9:08  توسط محسن خان  | 

 
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]