سایت قدرت

تعبیر خواب فیل

درباره تعبیر خواب فیل از معبران بزرگ بخوانید

ابراهیم کرمانی گوید: تعبیر خواب فیل اگر بیند ه بر فیل نشسته بود و آن فیل سلاح داشت و نیک مطیع او بود، تعبیر خواب فیل دلیل نماید که پادشاه عجم شود یا پادشاه عجم را قهر کند. اگر بیند از گوشت فیل همی خورد، دلیل که به قدر آ گوشت از پادشاه عجم مال و نعمت یابد. تعبیر خواب فیل اگر بیند از استخوان فیل یا از پوست او چیزی با خود داشت همین، تعبیر خواب فیلدلیل است و مال و نعمت از پادشاه بدو رسد.

درباره تعبیر خواب فیل از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب فیل , تعبیر خواب فیل در خانه , تعبیر خواب فیل دیدن , تعبیر خواب فیل کوچک

درباره تعبیر خواب فیل از معبران بزرگ بخوانید

محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب فیلمعبران می گویند که فرق نیست هیج میان خواب شب و خواب روز، الا در فیل. تعبیر خواب فیل اگر کسی در خواب بیند که بر فیل نشسته است، دلیل که زنی بخواهد نابکار. اگر این خواب را به روز بیند، تعبیر خواب فیل دلیل که زن را طلاق دهد یا کنیزک را بفروشد

درباره تعبیر خواب فیل از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب فیل , تعبیر خواب فیل در خانه , تعبیر خواب فیل دیدن , تعبیر خواب فیل کوچک

درباره تعبیر خواب فیل از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب فیلچنانچه پیاده کنار فیل باشید زن عجمی و …ایرانی بر بیننده خواب چیره و مساط می شود.) می بینید تعبیر خواب فیلکه فیل هیچ ارتباطی با زن ایرانی ندارد همین طور در موارد دیگر که پادشاه عجمی نمی تواند باشد. اما امروز با وجود کتاب ها و رادیو و تلوزیون شناخت تعبیر خواب فیل ما از فیل بیشتر شده. فیل در رویاهای ما تعبیر خواب فیلنشان عظمت در نعمت و قدرت است و در عین حال نرمش و ملایمت.

درباره تعبیر خواب فیل از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب فیل , تعبیر خواب فیل در خانه , تعبیر خواب فیل دیدن , تعبیر خواب فیل کوچک

درباره تعبیر خواب فیل از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب فیل اگر ببینید که در کنار فیل بزرگی قرار گرفته اید موقعیتی بدست می آورید که می توانید بزرگ شوید. اگر بر فیل سوار شدید که تعبیرش را نوشتم ولی اگر نتوانستید سوار شوید موفق و کامیاب نمی شوید. فیل دشمن نمی تواند باشد چون سمبل آرامش است تعبیر خواب فیلپس اگر دیدید که فیلی سر به دنبال شما گذاشته در جریان حادثه ای بزرگ قرار می گیرید تعبیر خواب فیلکه عظمت آن شما را می ترساند.

تعبیر خواب فیل

+ نوشته شده در  دوشنبه 1 آذر 1395ساعت 8:52  توسط محسن خان  | 

 
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]