سایت قدرت

تعبیر خواب خروس

درباره تعبیر خواب خروس از معبران بزرگ بخوانید

محمدبن سیرین گوید:تعبیر خواب خروسهرچند درخواب مرغ را بزرگ بیند همت بیننده خواب در آن چه طلبد عظیم تر است. اگر بیند تعبیر خواب خروسمرغان بسیار در جائی بانگ کردند، دلیل که مصیبتی پیدا شود. اگر بیند خایه مرغ داشت، دلیل فرزند بودتعبیر خواب خروس. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند مرغ با او سخن گفت، تعبیر خواب خروسدلیل که کارش بلند شود.

درباره تعبیر خواب خروس از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس لاری , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس جنگی

درباره تعبیر خواب خروس از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب خروسخروس منادی و بشیر است. ندای خیر و خوبی و صلح و نیکی سر می دهد و بشارت می آورد و شادی می آفریند،تعبیر خواب خروس از حضرت رسول اکرم _ ص _ روایت می کنند که فرموده اند خروس دوست من است چرا که مرا به اقامه نماز می خواند و دعوت می کند. دیدن خروس در خواب خوب است و چنان چه در خواب به هر شکل و عنوانی خروس ببینید خبری خوش به شما می رسد که ممکن است هم مادی باشد تعبیر خواب خروسو هم معنوی. گم کردن و کشتن خروس در خواب خوب نیست و بیننده چنین خوابی زیان می بیند وتعبیر خواب خروس خسارت تحمل می کند ولی خوردن گوشت خروس خوب است.

درباره تعبیر خواب خروس از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس لاری , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس جنگی

درباره تعبیر خواب خروس از معبران بزرگ بخوانید

اگر بیند مرغ پاره ای گوشت از اندام او در ربود،تعبیر خواب خروس دلیل که مال از وی به زور بستاند. جابرمغربی گوید: تعبیر خواب خروسدیدن خروس درخواب بهتر از مرغان دیگر است. اگر بیند مرغان آبی داشت، دلیل مال است و به کام دل برسد.تعبیر خواب خروس اگر بیند مرغ ابی را بگرفت، دلیل بزرگی بود و پر و استخوان او را در خواب دیدن همین است.

درباره تعبیر خواب خروس از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس لاری , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس جنگی

درباره تعبیر خواب خروس از معبران بزرگ بخوانید

جابرمغربی گوید: اگر بیند مرغ آبی داشت، تعبیر خواب خروس دلیل که او فرزندی آید. حضرت امام جعفر صادق فرماید: تعبیر خواب خروسدیدن مرغ آبی در خواب بر چهاروجه است. اول:مال. دوم: بزرگی. تعبیر خواب خروسسوم: ریاست. چهارم: فرمانروائی یافتن.

تعبیر خواب خروس

+ نوشته شده در  دوشنبه 1 آذر 1395ساعت 9:19  توسط محسن خان  | 

 
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]