سایت قدرت

تعبیر خواب زلزله

درباره تعبیر خواب زلزله بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب زلزلهزلزله در خواب تشنج و بی ثباتی است. اگر در خواب دیدید که زلزله ای واقع شد و شما به زمینتعبیر خواب زلزله افتادید خوب نیست و نشان از این است که در ماجرایی شکست می خورید و تنزل می یابید ولی اگر در خواب دیدید زلزله ای اتفاق افتاد و شماتعبیر خواب زلزله قائم باقی ماندید تشنج و تزلزل پیدا می شود اما شما از پایتعبیر خواب زلزله در نمی آیید و تغییری در وضعتان پیدا نمی شود

درباره تعبیر خواب زلزله بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب زلزله , تعبیرخواب زلزله آمدن در خانه , زلزله در خواب دیدن , تعبیرخواب زلزله شدن

درباره تعبیر خواب زلزله بیشتر اطلاعات داشته باشید

محمدبن سیرین گوید:تعبیر خواب زلزله اگر بیند زلزله بود و زمین می جنبید، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه رنجتعبیر خواب زلزله و بلا رسد به قدر جنبیدن زمین و بعضی ازمعبران گویند: اگر بیند زمین می جنبید، دلیل است که آفت به مردم رسد و بیماری بود در آن دیار.تعبیر خواب زلزله اگر بیند که زمین برگردید و جانب زیرسوی بالا شد

درباره تعبیر خواب زلزله بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب زلزله , تعبیرخواب زلزله آمدن در خانه , زلزله در خواب دیدن , تعبیرخواب زلزله شدن

درباره تعبیر خواب زلزله بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب زلزلهاگر بیند زلزله بود و زمین می جنبید، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه رنج و بلا رسد بهتعبیر خواب زلزله قدر جنبیدن زمین و بعضی ازمعبران گویند: اگر بیند زمین می جنبید، دلیل است که آفت به مردم رسد و بیماری بود در آن دیار. اگر بیند که تعبیر خواب زلزلهزمین برگردید و جانب زیرسوی بالا شد، دلیل که فتنه و تعبیر خواب زلزلهبلای عظیم به اهل آن ولایت رسد.

درباره تعبیر خواب زلزله بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب زلزله , تعبیرخواب زلزله آمدن در خانه , زلزله در خواب دیدن , تعبیرخواب زلزله شدن

درباره تعبیر خواب زلزله بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

تعبیر خواب زلزله زلزله و حنف و زمین فرو شدن، این جمله در خواب محنت و بلائی عظیم بودتعبیر خواب زلزله از قبل پادشاه یا قحط و بیماری بود. به همه حال زمین تعبیر خواب زلزلهلرزه در خواب، عقوبت و علامت بد بود بر اهل آن دیار.

تعبیر خواب زلزلهاگر بیند زمین آهسته بجنبید و یک جانب فرو رفت و یک جانب به حال خود باقی بماند،تعبیر خواب زلزله دلیل که پادشاهی به آن زمین آید و اهل آن دیار را عذاب کند و مال ایشان را به تاراج برد

تعبیر خواب زلزله

+ نوشته شده در  دوشنبه 1 آذر 1395ساعت 16:30  توسط محسن خان  | 

 
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]