سایت قدرت

تعبیر خواب خرما

درباره تعبیر خواب خرما بیشتر اطلاعات داشته باشید

محمدبن سیرین گوید:تعبیر خواب خرما خرما درخواب. مال و خواسته است. اگر بیند خرما همی خورد، تعبیر خواب خرمادلیل که اگر از اهل علم است علمش زیاده شود، اگر بازرگان است، مالش زیاد گردد. اگر بیند تعبیر خواب خرماخرما بخورد و دانه اش بینداخت، اگر از اهل علم بود

درباره تعبیر خواب خرما بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب خرما , تعبیرخواب خرما خوردن , خرما در خواب دیدن , تعبیرخواب خرمای نارس

درباره تعبیر خواب خرما بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب خرمااگر بیند آن خرما بن خشک بود، دلیل که میان ایشان جدائی افتد. اگر دید در سرای او خرما خشک شد و باز سبز گردید،تعبیر خواب خرما دلیل که اگر بیمار است شفا یابد. اگر بیند خرما را ببریدتعبیر خواب خرما، دلیل که کسی از اهل بیت او بیمار شود.

درباره تعبیر خواب خرما بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب خرما , تعبیرخواب خرما خوردن , خرما در خواب دیدن , تعبیرخواب خرمای نارس

درباره تعبیر خواب خرما بیشتر اطلاعات داشته باشید

ابن سیرین می‌گوید:تعبیر خواب خرما تعبیر خواب خرما، مال و اموال می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیر خواب خرماتعبیرش این است که شخصی بزرگ و رئیس و سرور باعث خوشحالی و رسیدن سود و منفعت به تو می‌شودحضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن خرما، مال حلال بود،تعبیر خواب خرما از جهت رئیسی کریم و دیدن بسر در خواب، (یعنی غوره خرما)، دلیل تعبیر خواب خرمادین پاک و مال حلال است ودیدن خرمای تازه، دلیل روشنائی چشم و فرزند نیکو بود

درباره تعبیر خواب خرما بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب خرما , تعبیرخواب خرما خوردن , خرما در خواب دیدن , تعبیرخواب خرمای نارس

درباره تعبیر خواب خرما بیشتر اطلاعات داشته باشید

بعضی از معبران گویند:تعبیر خواب خرما اگر بیند خرما خورد، دلیل که میراث یابد. اگر بیند خرمای نارسیده بخورد، دلیل که میراث فرزندان یابد.تعبیر خواب خرما اگر بیند در سرای او خرمای خشک بود، چنانکه بار بسیار داشت

تعبیر خواب خرما

+ نوشته شده در  دوشنبه 1 آذر 1395ساعت 16:49  توسط محسن خان  | 

 
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]