سایت قدرت

تعبیر خواب باران

درباره تعبیر خواب باران بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب بارانباران در بیداری و در زندگی روزمره ما موجب خیر و برکت و نعمات الهی است. در خواب نیز چنین حالتی دارد تعبیر خواب باران مگر در چند مورد استثنائی . عده ای از معبران سنتی عقیده دارند تعبیر خواب بارانباران در خواب غم است. خانم ایتانوس یونانی عقیده داشت تعبیر خواب باران باران نعمت است بخصوص اگر ببینید زیر باران ایستاده ایم

درباره تعبیر خواب باران بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب باران , تعبیرخواب باران شدید, باران در خواب دیدن , jufdv o,hf fhvhk

درباره تعبیر خواب باران بیشتر اطلاعات داشته باشید

حضرت دانیال گوید:
تعبیر خواب بارانباران درخواب رحمت و برکت بود از خدای تعالی بر بندگان چون عام بود و به همه جا برسد. تعبیر خواب بارانو خواب دیدن باران به وقت خویش نیکوتر است به وقتی که مردمان باران خواهند بهتر باشد. اما اگر آن باران خاص است، چنانکه بر یک جا باران سخت می بارید تعبیر خواب باران و جز آنجا جای دیگر نبارید این چنین، دلیل کند بر رنج و بیماری بر اهل تعبیر خواب باران آن موضع و سختی که به ایشان رسد

درباره تعبیر خواب باران بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب باران , تعبیرخواب باران شدید, باران در خواب دیدن , jufdv o,hf fhvhk

درباره تعبیر خواب باران بیشتر اطلاعات داشته باشید

ابراهیم کرمانی گوید:
تعبیر خواب باراناگر بیند به جای باران انگبین همی بارید، دلیل که نعمت و غنیمت در آن دیار بسیار باشد و تعبیر خواب بارانهر چیز که بیند که از آسمان می بارید تاویلش از جنس آن چیز بود. اگر بیند که آب باران صاف و روشن بود، دلیل که بر قدر آن خیر و راحت بدو رسد تعبیر خواب باران. اگر بیند که آب باران تیره و ناخوش بود، دلیل که بر قدر آن رنج و بیماری کشد.

درباره تعبیر خواب باران بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب باران , تعبیرخواب باران شدید, باران در خواب دیدن , jufdv o,hf fhvhk

درباره تعبیر خواب باران بیشتر اطلاعات داشته باشید

لوک اویتنهاو می گوید :
تعبیر خواب باران باران : استفاده ، سود
بوران : بهبودی در اوضاع
باران و آفتاب با هم : یک تحول تعبیر خواب بارانخوشایند اتفاق خواهد افتاد

تعبیر خواب باران

+ نوشته شده در  سه شنبه 2 آذر 1395ساعت 4:40  توسط محسن خان  | 

 
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]