سایت قدرت

تعبیر خواب آتش

درباره تعبیر خواب آتش بیشتر اطلاعات داشته باشید

آنلی بیتون می گوید: تعبیر خواب آتشاگر خواب ببینید جایی آتش گرفته اما در آتش سوزی کسی جان خود را از دست نداده است ، تعبیر خواب آتش نشانه آن است که با وقوع حادثهای شادمانی تعبیر خواب آتشو نشاط خاطر شما فراهم خواهد شد .

درباره تعبیر خواب آتش بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب آتش , تعبیرخواب آتش گرفتن لباس , آتش در خواب دیدن , jufdv o,hf Hja

درباره تعبیر خواب آتش بیشتر اطلاعات داشته باشید

حضرت دانیال گوید: تعبیر خواب آتش اگر کسی آتش بی دود در خواب بیند دلیل که به پادشاهی نزدیک شود و کار بسته او گشاده شود. تعبیر خواب آتش اگر بیند که کسی وی را در آتش افکند و وی را سوخت دلیل کند که پادشاه بر وی ستم کند، تعبیر خواب آتش لیکن زود خلاصی یابد و بشارت و نیکوئی یابد.

درباره تعبیر خواب آتش بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب آتش , تعبیرخواب آتش گرفتن لباس , آتش در خواب دیدن , jufdv o,hf Hja

درباره تعبیر خواب آتش بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب آتشاگر در خواب دیده اید که کنار آتش نشسته اید ولی از شدت حرارت آتش چنان گرم شده اید تعبیر خواب آتش که احتمالا می‌سوزید و خود را در کنار کشیدید نشان آن است که پشت سر شما بد می‌گویند و در زبان مردم می‌افتید تعبیر خواب آتشو اینجا و آن جا از شما عیب جویی می‌کنند.

درباره تعبیر خواب آتش بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب آتش , تعبیرخواب آتش گرفتن لباس , آتش در خواب دیدن , jufdv o,hf Hja

درباره تعبیر خواب آتش بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب آتش و اگر بیند که آتش وی را نسوخت، دلیل کند که روی به کراهت، سفری کد و اگر آتش را با تف و سوز بیند، تعبیر خواب آتش دلیل کند که از علت تب، بیمار گردد و اگر بیند که آتش اندام وی را بسوخت، دلیل کند که به قدر آن سختگی وی را رنج و مضرت رسد، تعبیر خواب آتش و اگر بیند که آتش در خانه وی افتاد و همه اندام وی را بسوخت

تعبیر خواب آتش

+ نوشته شده در  سه شنبه 2 آذر 1395ساعت 4:48  توسط محسن خان  | 

 
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]