سایت قدرت

تعبیر خواب جن

درباره تعبیر خواب جن بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب جناگر در خواب از جنی بترسید و فرار کنید امنیت می یابید و سود می برید تعبیر خواب جن. اگر جنی در خانه خودتان دیدید او یک دشمن خانگی است و خواب شما می گوید که مراقب تعبیر خواب جن یکی از نزدیکان خویش باشید. چنانچه در خانه خود تعدادی جن دیدید نشان آن است تعبیر خواب جنکه اهالی خانه علیه شما جبهه گرفته اند و مخالف هستند.

درباره تعبیر خواب جن بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب جن , تعبیرخواب جن , جن در خواب دیدن , jufdv o,hf [k

درباره تعبیر خواب جن بیشتر اطلاعات داشته باشید

حضرت دانیال گوید:
تعبیر خواب جناگر به خواب دید که در میان پریان است، دلیل که به سفر شود و آن سفر او را مبارک بود تعبیر خواب جن. اگر بیند پری او در گردن گرفت و می رفت، دلیل بر عز و جاه و بزرگی بود. اگر بیند پری او از گردن بینداخت، از جاه و بزرگی بیفتد. اگر بیند پریان با او به لطف سخن می گفتند، تعبیر خواب جندلیل که کارش نیکو شود. اگر پری را درجامه نیکو بیند، حالش نیکو شود تعبیر خواب جن. اگر پری را در خانه بد بیند، حالش بد شود. اگر بیند پری او را چیزی داد. از زر و سیم و آن چه بدین ماند، تعبیر خواب جن دلیل که دولت و اقبالش زیادت شود.

درباره تعبیر خواب جن بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب جن , تعبیرخواب جن زدگی , جن در خواب دیدن , jufdv o,hf [k

درباره تعبیر خواب جن بیشتر اطلاعات داشته باشید

ابوهریره گوید:

تعبیر خواب جناز رسول خدا (ص) مروی است که دیدار پری در خواب، دولت و بزرگی است و دست تعبیر خواب جندر دست او نهادن و با او سخن گفتن، دلیل خرمی است.

درباره تعبیر خواب جن بیشتر اطلاعات داشته باشید

ابراهیم کرمانی گوید:

تعبیر خواب جنپریان بعضی مسلمانند و در خواب دیدن، دوست و بخت و دولت است و آن چه کافر تعبیر خواب جن باشند، دیدار ایشان دیدار دشمن و ادبار و اندوه است.

درباره تعبیر خواب جن بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب جن , تعبیرخواب جن زدگی , جن در خواب دیدن , jufdv o,hf [k

درباره تعبیر خواب جن بیشتر اطلاعات داشته باشید

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن پری در خواب بر پنج وجه است.
اول: دوستی عزیز.
دوم: بخت و دولت تعبیر خواب جن.
سوم: کاری که دارد تعبیر خواب جناز او کامرانی یابد.
چهارم: بزرگی و حشمت.
تعبیر خواب جن پنجم: خبر دروغ و کارهای باطل است.

تعبیر خواب جن

+ نوشته شده در  سه شنبه 2 آذر 1395ساعت 5:15  توسط محسن خان  | 

 
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]