سایت قدرت

تعبیر خواب کبوتر

درباره تعبیر خواب کبوتر بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب کبوترکبوتر بین تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستی شناخته می شود.تعبیر خواب کبوتر کبوتر در وفاداری نسبت به جفت، بعد از قو بی نظیر و در عشق به لانه و زادگاه شاخص و نمونه شناخته شده است. کبوتر پرنده ای است آرام اهلی و بی آزار آن قدرتعبیر خواب کبوترکه دست آموز می شود و تعبیر خواب کبوتراز کف دست صاحب خویش دانه می گیرد.

درباره تعبیر خواب کبوتر بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب کبوتر , تعبیر خواب کبوتر سفید , تعبیر خواب کبوتر خاکستری , تعبیر خواب کبوتر سیاه

درباره تعبیر خواب کبوتر بیشتر اطلاعات داشته باشید

از امام صادق نقل است تعبیر خواب کبوترکه چنان چه کسی کبونر در خواب ببیند از مسافر غایب نامه ای تعبیر خواب کبوترو خبری دریافت می کند. این تعبیر به علت آن است که از کبوتر در گذشته برای نامه رسانی و بردن پیغام و سلام نیز استفاده می کردندتعبیر خواب کبوتر. اگر کسی در خواب ببیند گوشت کبوتر می خورد از مال زنی استفاده می کند

درباره تعبیر خواب کبوتر بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب کبوتر , تعبیر خواب کبوتر سفید , تعبیر خواب کبوتر خاکستری , تعبیر خواب کبوتر سیاه

درباره تعبیر خواب کبوتر بیشتر اطلاعات داشته باشید

دیدن کبوتر،تعبیر خواب کبوتر دلیل زن است. اگر بیند کبوتری بگرفت یا کسی به وی داد، دلیل که زن بخواهد. اگر بیند گوشت کبوتر خورد، تعبیر خواب کبوتردلیل که مال زن خورد. اگر بیند کبوتری را بزد و بیفکند، دلیل که زن را رها کندبه سبب سخنی که در حق او بگوید.تعبیر خواب کبوتر اگر بیند کبوتر بچگان بسیار داشت، دلیل که تعبیر خواب کبوتراز زنان منفعت یابد و بعضی می گویند، دلیل غم بود به سبب زنان.

درباره تعبیر خواب کبوتر بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب کبوتر , تعبیر خواب کبوتر سفید , تعبیر خواب کبوتر خاکستری , تعبیر خواب کبوتر سیاه

درباره تعبیر خواب کبوتر بیشتر اطلاعات داشته باشید

جابرمغربی گوید:تعبیر خواب کبوتر اگر به خواب بیند کبوتری داشت، دلیل که غایبش از سفر بازآید. اگر بیند کبوتری در خانه او بمرد، همین دلیل است.تعبیر خواب کبوتر اگر دید کبوتر بسیار در خانه داشت، دلیل که او را فرزندان بسیار باشند و نیز گویندتعبیر خواب کبوتر مال تمام حاصل کند و بهتری کبوتر درخواب سفید و سبز است.

تعبیر خواب کبوتر

+ نوشته شده در  سه شنبه 2 آذر 1395ساعت 5:23  توسط محسن خان  | 

 
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]