سایت قدرت

تعبیر خواب چادر

ابراهیم کرمانی گوید: تعبیر خواب چادرچادر شب در خواب زن است، اگر بیند چادر شب فرا گرفت، یا کسی بدو داد،تعبیر خواب چادر دلیل که زن نو خواهد. اگر بیند چادر نو بخرید، دلیل که کنیزکی بخرد و از او فرزند آید، اگر این خواب زنی بیند، تعبیر خواب چادردلیل که او را شوهر آید. اگر زنی بیند که چادر شب او بسوخت،تعبیر خواب چادر دلیل که شوهرش بمیرد، یا او را طلاق دهد..

درباره تعبیر خواب چادر بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب چادر , تعبیر خواب چادر مشکی , تعبیر خواب چادر نماز , تعبیر خواب چادر رنگی

درباره تعبیر خواب بیشتر چادر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب چادر چادر در خواب ستر است و پوشاننده رازهای بیننده خواب و حافظ شرف و آبرو . تعبیر خواب چادر اگر مردی ببیند که چادر دارد رازداری می کند و این راز ممکن است مال خودش باشد یا متعلق به دیگران اما اگر ببیند چادر پوشیده چون مرد چادر نمی پوشد و تعبیر خواب چادر این یک کار غیر طبیعی است نیکو نیست و در خواب نشان دهنده این است که پوشنده چادر اعمال زشت و گناهان بزرگ خویش را از مردم پنهان نگه تعبیر خواب چادر می دارد و این اعمال آن قدر زشت و بزرگ هستند که اگر بر ملا شوند مورد تعبیر خواب چادر لعن و نفرین و حداقل مورد سرزنش و شماتت قرار می گیرد.

درباره تعبیر خواب چادر بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب چادر , تعبیر خواب چادر مشکی , تعبیر خواب چادر نماز , تعبیر خواب چادر رنگی

درباره تعبیر خواب چادر بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب چادر اگر بیننده خواب ببیند که چادری برای دیگری خریده یا چادر به کسی هدیه می دهد تعبیر خواب چادر آن چادر رازی است که می خواهد دیگران پوشیده نگه دارند و در صورت اطلاع حفظ کنند و آبرویش را نبرند. برای زنان دیدن چادر در خواب طبیعی است تعبیر خواب چادر اما اگر زنی در خواب ببیند که چادر نو تعبیر خواب چادر پوشیده در محیط خانواده عزت و احترامش بالا میرود و نزد شوهر عزیز می شود

درباره تعبیر خواب چادر بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب چادر , تعبیر خواب چادر مشکی , تعبیر خواب چادر نماز , تعبیر خواب چادر رنگی

درباره تعبیر خواب چادر بیشتر اطلاعات داشته باشید

محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب چادر چادر درخواب دیدن، سترپوش زن است. اگر بیند چون زنان چادر پوشیده است، تعبیر خواب چادر دلیل که در آن کار خیر و شر است. لکن آن کار را از او مکروه دارند. اگر کسی بیند چادر را بدرید یا بسوخت تعبیر خواب چادر ، دلیل که در آن وقت ستروی دردیه شود.

تعبیر خواب چادر

+ نوشته شده در  سه شنبه 2 آذر 1395ساعت 6:13  توسط محسن خان  | 

 
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]