سایت قدرت

تعبیر خواب پروانه

درباره تعبیر خواب پروانه بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب پروانه چنانچه در خواب خود فقط پروانه ای دیدید که به تماشای آن ایستاده بودید تعبیر خواب پروانه ضمیر نا خود آگاه شما از طلوع یک هوس در زندگیتان خبر می دهد و این که به پیروی از این هوس شان خویش را تخفیف می دهید. اگر به دنبال پروانه ای می دویدیدتعبیر خواب پروانه و می خواستید او را بگیرید خواب شما می گوید که به دنبال هوس می روید که رسیدن تعبیر خواب پروانه یا نرسیدن به آن تغییری در زندگی شما پدید نمی آورد.

درباره تعبیر خواب پروانه بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب پروانه , تعبیر خواب پروانه سفید , تعبیر خواب پروانه آبی , تعبیر خواب پروانه سیاه

درباره تعبیر خواب پروانه بیشتر اطلاعات داشته باشید

محمدبن سیرین گوید:تعبیر خواب پروانه پروانه درخواب، مردی ضعیف و نادان است که خود را به نادانی در هلاک اندازدتعبیر خواب پروانه . ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند پروانه از پس پشت او بپرید و آن کس او را نگرفت، تعبیر خواب پروانه دلیل که به کنیزکی دوشیزه دست دراز کند از او مضرت نرسد

درباره تعبیر خواب پروانه بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب پروانه , تعبیر خواب پروانه سفید , تعبیر خواب پروانه آبی , تعبیر خواب پروانه سیاه

درباره تعبیر خواب پروانه بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب پروانه به طور کلی پروانه بیشتر هوس است و داشتن آن هوس بازی است و پروانه بزرگ و خوش رنگ کهتعبیر خواب پروانه نقوش زیبا روی پر و بال خویش دارد یک زن خوب روی فتان است و نوشته اند که به دنبال چنین پروانه ای دویدن و رفتن استقبال از مهلکه است. تعبیر خواب پروانه اگر پروانه ای پرواز کنان آمد و بر دست و سر شما نشست جذبه ای و هوسی شما را اغوا می کند و فریب می دهد. تعبیر خواب پروانه گرفتن و حبس کردن پروانه در شیشه یا خشکاندن آن در تعبیر خواب پروانه آلبوم و کتاب تقوی و پاکی و پرهیزکاری است.

درباره تعبیر خواب پروانه بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب پروانه , تعبیر خواب پروانه سفید , تعبیر خواب پروانه آبی , تعبیر خواب پروانه سیاه

درباره تعبیر خواب پروانه بیشتر اطلاعات داشته باشید

ابراهیم کرمانی گوید:

تعبیر خواب پروانه اگر بیند پروانه از پس پشت او بپرید و آن کس او را نگرفت، دلیل که به کنیزکی دوشیزه دست دراز کند از او مضرت نرسد.تعبیر خواب پروانه اگر بیند پروانه را بکشت یا در دست او هلاک شد،تعبیر خواب پروانه دلیل که فرزندش هلاک شود.

تعبیر خواب پروانه

+ نوشته شده در  سه شنبه 2 آذر 1395ساعت 6:34  توسط محسن خان  | 

 
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]