سایت قدرت

تعبیر خواب ببر

درباره تعبیر خواب ببر بیشتر اطلاعات داشته باشید

محمدبن سیرین گوید:تعبیر خواب ببر ببر جانوری است درنده و از جمله سباع است و دشمن شیر است وتعبیر خواب ببر دیدن وی به خواب دشمن قوی و دلیر است. لیکن کریم و مهربان است. اگر بیند باتعبیر خواب ببر ببر در نبرد و جنگ است و او را قهر کرد، دلیل که بر دشمن چیره شود.

درباره تعبیر خواب ببر بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب ببر , تعبیر خواب ببر اهلی , تعبیر خواب ببر و پلنگ , تعبیر خواب ببر سیاه

درباره تعبیر خواب ببر بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب ببر اگر بیند بر ببر نشسته است و او مطیع است، دلیل که دشمن مطیع او گردد. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: ببر در خواب یک حیوان استثنایی است که تعابیر مربوط به حیوانات و درندگان دیگر درباره او صدق نمی کند زیرا این حیوان درنده و عظیم الجثهتعبیر خواب ببر و در عین حال قشنگ و دوست داشتنی در خواب تعبیر خواب ببردشمن است اما دشمنی قوی و کریم.

درباره تعبیر خواب ببر بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب ببر , تعبیر خواب ببر اهلی , تعبیر خواب ببر و پلنگ , تعبیر خواب ببر سیاه

درباره تعبیر خواب ببر بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب ببراگر در خواب ببینید که با ببر رو به رو قرار گرفته اید خواب شما خبر می دهد که در آینده با چنین دشمن قوی پنجه برخورد می کنید که گیج و متحیر می مانید و نمی دانید در مقابل او چه موضعی بگیرید. اگر در خواب دیدید که با ببر می جنگیدتعبیر خواب ببر با دشمنی دارای خصوصیات نقل شده در بالا دست و پنجه نرم می کنید و الزاما درگیر می شوید. اگر در خواب ببر به شما حمله کند مورد تجاوز دشمن قرار می گیرید تعبیر خواب ببرو چنانچه از پیش روی او بگریزید ایمن می شوید زیرا فرار از مقابل ببر ایمنی تعریف شده تعبیر خواب ببرو اگر ببر را فراری دهید پیروز خواهید شد.

درباره تعبیر خواب ببر بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب ببر , تعبیر خواب ببر اهلی , تعبیر خواب ببر و پلنگ , تعبیر خواب ببر سیاه

درباره تعبیر خواب ببر بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب ببراگر خواب ببینید ببری از شما می گریزد ، نشانه آن است که بر مخالفان پیروز خواهید شد تعبیر خواب ببر. و مقام مهمی را از آن خود خواهید کرد . دیدن ببرهای محبوس در قفس حیوانات ، نشانه آن است که بر دشمنان خود چیره می شوید . تعبیر خواب ببردیدن زیراندازی از پوست ببر در خواب ، نشانه آن است که در موقعیتی قرار خواهید گرفت ، تعبیر خواب ببرکه از تفریح و آرامش لذت بسیار خواهید برد .

تعبیر خواب ببر

+ نوشته شده در  سه شنبه 2 آذر 1395ساعت 6:54  توسط محسن خان  | 

 
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]