سایت قدرت

تعبیر خواب لاک پشت

درباره تعبیر خواب لاک پشت بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب لاک پشتلاک پشت زن یا مردی است پیر و کهن سال. پر حوصله و بسیار موقر و سنگین،تعبیر خواب لاک پشت صبور و آرام که پند می دهد و خیر و صلاح انسان ها را می خواهد. اگر در خواب ببینید که لاک پشتی دارید که مربوط به شماست، مثلا در باغ یاتعبیر خواب لاک پشت ملک شما زندگی می کند نشان آن تعبیر خواب لاک پشتاست که به صبر و حوصله نیاز دارید

درباره تعبیر خواب لاک پشت بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب لاک پشت , تعبیر خواب لاک پشت کوچک , تعبیر خواب لاک پشت بزرگ , تعبیر خواب لاک پشت مرده , تعبیر خواب لاک پشت سبز

درباره تعبیر خواب لاک پشت بیشتر اطلاعات داشته باشید

حضرت امام جعفر صادق فرماید : تعبیر خواب لاک پشتدیدن لاک پشت در خواب برسه وجه است. اول: مردی عالم. دوم: مردی زاهد. سوم: مردی صناع

اگر در خواب بیند لاک پشت داشت تعبیر خواب لاک پشتیا در خانه آمد، دلیل است او را با زاهدی صحبت افتد. اگر بیند گوشت تعبیر خواب لاک پشتلاک پشت خورد، دلیل است به قدر آن علم آموزد.

درباره تعبیر خواب لاک پشت بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب لاک پشت , تعبیر خواب لاک پشت کوچک , تعبیر خواب لاک پشت بزرگ , تعبیر خواب لاک پشت مرده , تعبیر خواب لاک پشت سبز

درباره تعبیر خواب لاک پشت بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب لاک پشتضمیر و درونتان شما را به صبر و حوصله و بردباری دعوت می کند و تعبیر خواب لاک پشتاین دعوت را با نشان دادن لاک پشت به شما می رساند. همین طور ممکن است پیری کهن سال و با تجربه در مسیر ِقرار بگیردکهتعبیر خواب لاک پشت همین دعوت را بکندو شما را پند بدهد و راهنمائی کند.

درباره تعبیر خواب لاک پشت بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب لاک پشت , تعبیر خواب لاک پشت کوچک , تعبیر خواب لاک پشت بزرگ , تعبیر خواب لاک پشت مرده , تعبیر خواب لاک پشت سبز

درباره تعبیر خواب لاک پشت بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب لاک پشت اگر درخواب لاک پشت بیند، دلیل بر مردی عالم است که از صحبت او فائده به مردم رسدتعبیر خواب لاک پشت. محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند لاک پشت داشت یا در خانه آمد، دلیل است او را با زاهدی صحبت افتد. اگر بیندتعبیر خواب لاک پشت گوشت لاک پشت خورد، دلیل است به قدر آن علم آموزد

تعبیر خواب لاک پشت

+ نوشته شده در  سه شنبه 2 آذر 1395ساعت 7:00  توسط محسن خان  | 

 
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]