سایت قدرت

تعبیر خواب روباه

درباره تعبیر خواب روباه بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب روباهروباه تجسمی است از مکر و فریب و نیرنگ چه مرد باشد و چه زن. اگر ببینید روباهی دارید تعبیر خواب روباهو او را به ریسمان بسته اید و به دنبال خود می کشید چنین زنی در زندگی شما هست که کششی نسبت به شما نداردو اما ناگزیر به دنبالتان می آید. تعبیر خواب روباهاو زنی است فریبکار و نمام و فتنه انگیز. حتی ممکن است تعبیر خواب روباهیک مرد باشد که در زندگی شما نقشی دارد

درباره تعبیر خواب روباه بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب روباه , تعبیر خواب روباه قرمز , تعبیر خواب روباه سیاه , تعبیر خواب روباه مرده

درباره تعبیر خواب روباه بیشتر اطلاعات داشته باشید

محمدبن سیرین گوید:تعبیر خواب روباه روباه درخواب مردی مکار، غدّار نابکار و فریبنده بود یا زن و کنیزکِ دروغگو بود از خویشان او.تعبیر خواب روباه اگر بیند که با روباه در جنگ و نبرد بود، دلیل کند که تعبیر خواب روباهخویشان او با او خصومت کنن

درباره تعبیر خواب روباه بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب روباه , تعبیر خواب روباه قرمز , تعبیر خواب روباه سیاه , تعبیر خواب روباه مرده

درباره تعبیر خواب روباه بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب روباهاگر روباه رام بود و خودش به دنبال شما می آید زنی است کهتعبیر خواب روباه با شما سازش و الفت دارد اما نباید از کید و دغل او غافل باشید.اگر در خواب دیدید روباه قشنگی دارد که پوستی ممتاز دارد وتعبیر خواب روباه شما او را نوازش می کنید به زنی فریبکار و دغلباز عاشق می شوید

درباره تعبیر خواب روباه بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب روباه , تعبیر خواب روباه قرمز , تعبیر خواب روباه سیاه , تعبیر خواب روباه مرده

درباره تعبیر خواب روباه بیشتر اطلاعات داشته باشید

ابراهیم کرمانی گوید:تعبیر خواب روباه اگر بیند روباهی را شانه همی کرد، دلیل که کسی با وی حیله سازد و او را بفریبدتعبیر خواب روباه. اگر بیند روباهی در پیش او چاپلوسی می کرد، دلیل که غریبی با وی مکر و حیله کند و پوست روباه به خواب دیدن، مال است که به دست آورد و شیر روباه در خواب،تعبیر خواب روباه دروغگو بود. اگر بیند که روباهی یافت یا بگرفت یا کسی بدو داد تعبیر خواب روباهدلیل که زنی فریبنده و دروغگو به زنی بخواهد، یا با زنی این چنین او صحبت افتد.

تعبیر خواب روباه

+ نوشته شده در  سه شنبه 2 آذر 1395ساعت 7:15  توسط محسن خان  | 

 
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]