سایت قدرت

تعبیر خواب فیل

درباره تعبیر خواب فیل بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب فیلفیل حیوانی است که برای ما ایرانیان تقریبا ناشناخته است. بومی سرزمین ما نیستتعبیر خواب فیل و بیشتر آشنایی های ما به خصوص در کودکی با افسانه ها همراه بوده است. شاید به همین علت معبران ایرانی در مورد فیل تعابیری نوشته اند که درست به نظر نمی آید.تعبیر خواب فیل مثلا نوشته اند ( فیل تعبیر خواب فیلپادشاه عجم است و اگر سوار فیل باشید زن ایرانی می گیرید

درباره تعبیر خواب فیل بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب فیل , تعبیر خواب فیل در خانه , تعبیر خواب فیل دیدن , تعبیر خواب فیل کوچک

درباره تعبیر خواب فیل بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب فیلمعبران می گویند که فرق نیست هیج میان خواب شب و خواب روز، الا در فیل.تعبیر خواب فیل اگر کسی در خواب بیند که بر فیل نشسته است، دلیل که زنی بخواهد نابکار. اگر این خواب را به روز بیند، دلیل که زن را طلاق دهد یا کنیزک را بفروشد.تعبیر خواب فیل اگر بیند که فیل را بکشت، دلیل که پادشاهی بر دست او کشته شود یا حصاری محکم بگشاید. اگر بیند که تعبیر خواب فیلفیل پای بر سر وی نهاد و او را بکشت، دلیل که به هلاک نزدیک شود و حالش بد شود

درباره تعبیر خواب فیل بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب فیل , تعبیر خواب فیل در خانه , تعبیر خواب فیل دیدن , تعبیر خواب فیل کوچک

درباره تعبیر خواب فیل بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب فیلاگر در خواب ببینیم که سوار فیل شده ایم و آن حیوان عظیم الجثه از ما اطاعت می کند به قدرت و شوکت می رسیم. تعبیر خواب فیلدر هر رشته و هر موقعیتی که هستیم ترقی می کنیم وتعبیر خواب فیل این ترقی، چشمگیر است. چنانچه در خواب ببینیم گله ای فیل عبور می کند تعبیر خواب فیلو ما به تماشا ایستاده ایم با جمعی از اعظام و بزرگان برخورد خواهیم داشت.

درباره تعبیر خواب فیل بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب فیل , تعبیر خواب فیل در خانه , تعبیر خواب فیل دیدن , تعبیر خواب فیل کوچک

درباره تعبیر خواب فیل بیشتر اطلاعات داشته باشید

حضرت امام جعفر صادق فرماید:تعبیر خواب فیل دیدن فیل درخواب بر شش وجه است. اول: پادشاه عجمی. دوم: مرد غلام. سوم: تعبیر خواب فیلمردمکاری. چهارم: مردباقوت و هیبت. پنجم: مرد حسود.تعبیر خواب فیل ششم: ستمکاری خونخواره.

تعبیر خواب فیل

+ نوشته شده در  سه شنبه 2 آذر 1395ساعت 11:11  توسط محسن خان  | 

 
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]