سایت قدرت

تعبیر خواب خروس

درباره تعبیر خواب خروس بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب خروسخروس منادی و بشیر است. ندای خیر و خوبی و صلح و نیکی سر می دهد تعبیر خواب خروسو بشارت می آورد و شادی می آفریند، از حضرت رسول اکرم _ ص _ روایت می کنند که فرموده اند خروس دوست من است تعبیر خواب خروسچرا که مرا به اقامه نماز می خواند و دعوت می کند

درباره تعبیر خواب خروس بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس لاری , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس جنگی , تعبیر خواب خروس مرده

درباره تعبیر خواب خروس بیشتر اطلاعات داشته باشید

محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب خروساگر کسی به خواب بیند که خروس داشت و دانست که ملک اوست، دلیل که مردی تعبیر خواب خروسعجمی را که بنده او بود، قهر کند. اگر بیند خروس را بکشت، تعبیر خواب خروس دلیل که بر بنده ظفر یابد

درباره تعبیر خواب خروس بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس لاری , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس جنگی , تعبیر خواب خروس مرده

درباره تعبیر خواب خروس بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب خروسگم کردن و کشتن خروس در خواب خوب نیست و بیننده چنین خواب ی زیان می بیند و خسارت تحمل می کند تعبیر خواب خروس ولی خوردن گوشت خروس خوب است. خروس رنگی تعبیر خواب خروسنشان تلون و تردید است و خروس سفید بهتر است چرا که از شادی و تعبیر خواب خروس روشنی بخت خبر می دهد.

درباره تعبیر خواب خروس بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس لاری , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس جنگی , تعبیر خواب خروس مرده

درباره تعبیر خواب خروس بیشتر اطلاعات داشته باشید

جابر مغربی گوید:
اگر بیند خروسی داشت، دلیل که او را تعبیر خواب خروسپسری آید یا با مردی او را صحبت افتد.
تعبیر خواب خروس اگر بیند خروس بیافت و بکشت، دلیل که بر مهتری یا تعبیر خواب خروسمؤذنی دست یابد و او را قهر کند.

تعبیر خواب خروس

+ نوشته شده در  چهارشنبه 3 آذر 1395ساعت 10:59  توسط محسن خان  | 

 
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]